Kommer det nye udkast til styresignal vedr. fast ejendom til at påvirke dig?

KPC-dommen fra 2019 spøger stadig og resulterer nu i endnu et udkast til styresignal vedr. fast ejendom, der konkret handler om, hvornår en bebygget grund kan sælges uden moms. Vi har nedenfor skitseret 4 emner fra udkastet til styresignal.

 

 1. ”Funktionsdygtig bygning” – salg af eksisterende bygning vs. salg af byggegrund
  Skattestyrelsen har i styresignalet, der er udstedt på baggrund af KPC-dommen, udtalt, at der skulle være tale om en fuldt funktionsdygtig bygning til sit formål, for at der var tale om et momsfrit salg af en grund med en eksisterende bygning.Skattestyrelsen har dog på baggrund af to afgørelser i Landsretten set sig nødsaget til at tage begrebet ”funktionsdygtig bygning til sit formål” op til genovervejelse.Skattestyrelsen fastholder i sit udkast til styresignal, at der fortsat skal være tale om en funktionsdygtig bygning, idet der også anerkendes bygninger, der opfylder et andet (bygnings)formål. Dermed falder de to afgørelser fra Landsskatteretten indenfor praksis og har alene har været medvirkende til at præcisere praksis.Skattestyrelsen har således fastholdt en ret streng fortolkning af KPC-dommen, og det må derfor forventes, at der fortsat vil blive anmodet om bindende svar på dette område.

 

 1. Salg af grunde med støbte fundamenter
  Landsskatteretten har i to ikke-offentliggjorte kendelser truffet en afgørelse om, at fundamenter anses som bygninger, hvilket betyder, at en overdragelse af en grund med fundamenter kan leveres momsfrit.Skatteministeriet har imidlertid indbragt afgørelserne for domstolene ud fra det standpunkt, at ikke en hvilken som helst bygningsdel fastgjort til eller i jorden – herunder fundamenter – kan anses for en bygning i momsmæssig forstand. Dette følger vi naturligvis op på.

 

 1. Betydningen af en vedtaget lokalplan
  Ifølge hidtidig praksis, er salg af en grund med en mindre bygning, fx et skur eller en garage momspligtig, hvis grunden ligger i et område, der ifølge lokalplanen skal anvendes til beboelse. Der blev helt overordnet lagt fokus på, at det pågældende skur ikke kunne anvendes til beboelse.Ifølge udkastet til styresignal ændres denne praksis nu, så der alene skal foretages en vurdering af, om bygningen kan anvendes til de formål, bygningen er bestemt til eller til eventuelle andre bygningsformål.Praksisændringen giver mulighed for genoptagelse af tidligere sager, hvis den hidtil anvendte praksis har været til ugunst for virksomheden.

 

 1. Modtagelse af forsikringssum i forbindelse med en nedbrændt ejendom
  Det har i lang tid været gældende praksis, at salg af en nedbrændt bygning kan ske momsfrit, hvis køberen indtræder i forsikringssummen, idet dette blev anset for overdragelse af en grund med en eksisterende bygning.Skattestyrelsen har igen tolket på KPC-dommen og er kommet frem til den konklusion, at det af denne dom fremgår, at det afgørende for vurdering af den momsmæssige status er, om ”grunden objektivt set kan anses for bebygget på leveringstidspunktet”, og at der ikke kan lægges vægt på, at bygningen nedrives for at gøre plads til en ny. På den baggrund mener Skattestyrelsen, at det ikke kan tillægges betydning, at køberen modtager en forsikringssum for en nedbrændt bygning, uanset om det er købers hensigt at anvende forsikringssummen til at genopføre bygningen eller ej.Det betyder derfor, at der skal foretages en konkret vurdering af, om der fortsat er tale om en grund med en eksisterende bygning eller om der er tale om en byggegrund. Det er i den forbindelse vigtigt at have for øje, at det fortsat er Skattestyrelsens opfattelse, at bygningen skal være funktionsdygtig – enten til det, den var bestemt til eller til et andet bygningsformål, for at den kan være momsfri.

 

Vi følger naturligvis op på dette udkast til styresignal i forbindelse med høringsfristen den 15. august 2023.

Går du med overvejelser omkring køb eller salg af fast ejendom, hvor du er usikker på, hvorvidt den kan sælges/købes momsfrit, anbefaler vi dig at kontakte din revisor. Vores dygtige momsafdeling sidder naturligvis også klar til at rådgive dig, og du kan kontakte vores momspartner Kirsten Nielsen på kin@redmark.dk.