Ændringer til ledelsesberetningen

Lovforslag nr. L 107 vedrørende ændring af årsregnskabsloven til brug for implementering af bæredygtighedsrapportering og forhøjede størrelsesgrænser blev vedtaget af folketinget den 2. maj 2024.

Lovforslaget indeholder også en række mindre ændringer til ledelsesberetningen, som kort vil blive gennemgået nedenfor. Ændringerne til ledelsesberetningen berører overordnet følgende virksomheder:

• Virksomheder i regnskabsklasse C og D
• Erhvervsdrivende fonde

Virksomheder i regnskabsklasse C og D

Ændringerne til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C og D medfører følgende;

• Ophævelse af krav vedrørende beskrivelse af virksomhedens vidensressourcer
• Ophævelse af krav vedrørende beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø
• Nyt krav vedrørende beskrivelse af immaterielle nøgleressourcer

For regnskabsklasse C og D ophæves kravet om at beskrive virksomhedens vidensressourcer og miljøpåvirkning.

Ophævelsen af ovenstående krav skal ses i sammenhæng med den nye § 99 stk. 2, som bestemmer at;
”Store virksomheder skal i ledelsesberetningen medtage oplysninger om immaterielle nøgleressourcer og redegøre for, hvordan virksomhedens forretningsmodel grundlæggende afhænger af sådanne immaterielle nøgleressourcer, og hvorledes disse ressourcer er en kilde til værdiskabelse for virksomheden.”

Årsregnskabslovens bilag C definerer immaterielle nøgleressourcer som:
”Ressourcer uden fysisk substans, som virksomhedens forretningsmodel i afgørende grad afhænger af, og som er en kilde til virksomhedens værdiskabelse”.

Med den nye bestemmelse vil det være et krav, at store virksomheder omtaler immaterielle nøgleressourcer i ledelsesberetningen. Jævnfør lovbemærkningerne kan immaterielle nøgleressourcer eksempelvis omfatte medarbejdernes viden i en medicinalvirksomhed, som er en afgørende ressource for virksomhedens udviklingsprojekter.

Ovenstående beskrivelse af immaterielle nøgleressourcer gælder kun for store virksomheder, herunder regnskabsklasse C (stor) og D, som skal medtage oplysningerne i sin bæredygtighedsrapportering.

Ikrafttrædelse
Ophævelse af kravene vedrørende beskrivelse af vidensressourcer og miljøpåvirkninger gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere.

Kravet vedrørende beskrivelse af immaterielle nøgleressourcer træder i kraft samtidig med de nye krav til bæredygtighedsrapportering. For regnskabsklasse C (stor) vil det således være gældende for regnskabsår, der starter 1. januar 2025 eller senere. For regnskabsklasse D vil kravet være gældende for regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere.

Erhvervsdrivende fonde

Ændringerne til årsregnskabsloven medfører, at der indsættes en ny § 77 c, som er formuleret således;
”Fonde, som i henhold til § 41 i lov om erhvervsdrivende fonde er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, skal medtage de oplysninger, der er nævnt i § 99 b i ledelsesberetningen.”

Bestemmelsen medfører, at fonde omfattet af § 41 fremover skal medtage en redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i ledelsesberetningen. Det betyder at fonden i hovedtræk skal rapportere om:
• Måltal for andelen af det underrepræsenterede køb i det øverste ledelsesorgan
• Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer
• Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer i virksomheden

Kravet gælder alle erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af kravene i § 41 i lov om erhvervsdrivende fonde, herunder børsnoterede erhvervsdrivende fonde samt erhvervsdrivende fonde i regnskabsklasse C (stor).

Ikrafttrædelse
Kravet om at erhvervsdrivende fonde skal rapportere om måltal for det underrepræsenterede køn træder i kraft for regnskabsår, der starter d. 1. juni 2024 eller senere.