Væk med modregning i folkepension – stor gevinst for tusindvis af pensionister

Når man når pensionsalderen, vil det fremover være ekstra økonomisk attraktivt at fortsætte på arbejdsmarkedet. Med den nye vedtagelse, skal der ikke længere ske modregning i folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg.

Folketinget har vedtaget afskaffelsen med virkning fra den 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023. Det betyder, at folkepensionister, der har fået nedsat deres grundbeløb og pensionstillæg i 2023 på grund af arbejdsindtægt, vil få pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023, som først finder sted i 2024.

Hvad betyder det, hvis man vil forsætte med at arbejde?

Vælger man at arbejde efter folkepensionsalderen, vil man få udbetalt folkepensionen ved siden af arbejdsindkomsten. Hvis man allerede er stoppet på arbejdsmarkedet, kan man vælge at tage arbejde igen, uden der sker en modregning i folkepensionen.

Øvrige indtægter kan nedsætte folkepensionen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at har man anden indkomst end arbejdsindkomst, så vil der fortsat ske en modregning i pensionstillægget som hidtil. Øvrige indtægter kan fx være pensionsudbetalinger, kapitalindkomst og udbytter.

Særligt om virksomhedsskatteordningen skal det nævnes, at foretages der hævninger, kan disse have karakter af indkomst fra personligt arbejde. Det afgørende er, om man er aktiv eller passiv i driften.

Der kan findes mere information på borger.dk.

Opsat folkepension

Opsat folkepension betyder, at man vælger at udskyde starttidspunktet for udbetaling, mod at få en højere folkepension. Da arbejdsindtægter ikke længere påvirker folkepensionen, vil det ikke længere være attraktivt at benytte sig af opsat folkepension.

Den skattefri seniorpræmie

Bliver man på arbejdsmarkedet de to første år efter folkepensionsalderen, kan der opnås en ekstra gevinst i form af muligheden for den skattefri seniorpræmie. Der er mulighed for skattefri seniorpræmie de 2 første år efter folkepensionsalderen er nået.

Følgende krav skal være opfyldt for at modtage skattefri seniorpension:

  • Født 1. januar 1954 eller senere.
  • Være i beskæftigelse i de 12 første måneder efter folkepensionsalderen er nået.
  • I løbet af de første 12 måneder have arbejdet mindst 1.560 timer, svarende til mindst 30 timer ugen

Den skattefri seniorpræmie udgør i 2023 45.415 kr. i det første folkepensionssår. Hvis der arbejdes i 2. folkepensions år, er seniorpræmien i 2023 på 27.033 kr.

Mere info findes på borger.dk