Udkast til styresignal – Praksisændring for behandling af fradraget vedrørende moms på fast ejendom

Den 25. juni 2024 blev et nyt udkast til styresignal offentliggjort. Denne vedrører en ændring af praksis for regulering/berigtigelse af momsfradrag vedrørende fast ejendom.

Nuværende praksis siger, at hvis en virksomhed har opført en ejendom med henblik på et momspligtigt salg, og derfor har haft ret til løbende momsfradrag i opførelsesperioden, men er endt med at leje denne ud i stedet, så skal det momsbeløb, der er taget fradrag for i opførelsesperioden berigtiges på en gang overfor Skattestyrelsen. En forudsætning for kun at skulle tilbagebetale den fratrukne moms (og ikke udtagningsmoms), er at udlejningen påbegyndes i samme regnskabsår som færdiggørelsestidspunktet.

Omvendt vil en virksomhed, der har opført en fast ejendom med henblik på momsfri udlejning, men i stedet sælger denne før den har været taget i brug til udlejning, have ret til et kompenserende momsfradrag for deres omkostningerne i forbindelse med byggeriet, fordi salget bliver momspligtigt. Det kompenserende fradrag foretages i den momsperiode, hvori salgsmomsen skal angives og indbetales.

Skatteforvaltningen har på baggrund af en byretsdom vurderet, at deres administrative praksis om berigtigelse af fradraget på ibrugtagningstidspunktet er underkendt ved dommen. Afledt heraf kan der ikke længere ske en samlet tilbagebetaling af momsfradraget. Der skal nu fremadrettet som udgangspunkt ske udtagningsbeskatning i stedet for berigtigelse (tilbagebetaling) af tidligere fradraget moms.

Hvad betyder praksisændringen for bygninger opført med henblik på salg

Praksisændringen har særlig betydning i den situation, hvor en virksomhed indledningsvist har til hensigt at opføre en bygning med henblik på salg, men hvor det ender med at bygningen anvendes til momsfri udlejning.

Her vil der i henhold til udkastet til styresignal fremover altid skulle betales udtagningsmoms, selv om anvendelsen til momsfri udlejning påbegyndes i samme regnskabsår, som bygningen er færdiggjort. Udtagningsmomsen vil altid skulle beregnes ud fra markedsværdien på ejendommen.

Hvad betyder praksisændringen for bygninger opført med henblik på momsfri udlejning

Hvis en bygning er opført med henblik på momsfri udlejning, er der ikke mulighed for at få momsfradrag af opførelsesomkostninger. Hvis bygningen ender med at blive solgt inden den tages i anvendelse til momsfri udlejning, vil der være mulighed for en regulering af den ikke fratrukne moms af opførelsen.

Ud fra formuleringen i udkast til styresignal må det forventes, at det er Skattestyrelsens holdning, at der alene vil kunne foretages regulering af momsfradrag for den resterende del af momsreguleringsperioden på 10 år. Det vil sige at der kan tabes noget momsfradrag, hvis opførelsen løber over flere regnskabsår.

Redmarks bemærkninger

Der er tale om en betydelig ændring af praksis, som vil få økonomisk betydning for mange virksomheder. Vi anbefaler derfor, at virksomheder med igangværende projekter eller snarlige projekter, hurtigst muligt tager en snak med deres momsrådgiver for at få klarlagt konsekvenser og muligheder.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til VAT Partner Kirsten Nielsen, kin@redmark.dk / tlf. +45 41 86 56 84 eller VAT Director Anitta Fjordside, afj@redmark.dk  / tlf. +45 41 86 56 95.