Tandlægeklinik: Skat ved investering af formue

For mange klinikejere vil der være en høj indtjening. På den måde vil der over tid vil være mulighed for både at trække en fornuftig løn ud, indbetale på pensionsordning og foretage investeringer i værdipapirer.

Som det fremgår nedenfor, er der forskelle på beskatningen af de forskellige investeringsmuligheder. Det har samtidig betydning om investeringen er foretaget via et selskab eller som privat person. Når en investering foretages, er det derfor vigtigt at forholde sig til beskatningen, således der ikke kommer utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Aktier

Investering foretaget via selskab

Ved investering i aktier via et selskab, skelnes det mellem om investeringen er foretaget i børsnoterede aktier eller i unoterede aktier.

Hvis der er investeret i børsnoterede aktier, anvendes et lagerprincip for opgørelse af indkomsten. Lagerprincippet indebærer, at alle kursændringer i løbet af indkomståret skal beskattes, uanset om kursændringerne er realiseret eller ikke-realiserede. Beskatningen sker som en del af selskabets normale skattepligtige indkomst med 22%. Hvis der har været kurstab i året, vil dette kunne fradrages i indkomsten.

I løbet af 2023 steg de fleste aktier i værdi. Investerede selskabet derfor i aktier i 2023, er der muligvis en ikke-realiseret kursgevinst på aktierne, som skulle beskattes i selskabet. Hvis aktierne efterfølgende er faldet kraftigt, hvorefter selskabet har realiseret disse, vil selskabet blive beskattet af en ikke-realiseret gevinst. En gevinst selskabet aldrig reelt har fået.

Hvis der er investeret i unoterede aktier, er der ikke tale om lagerbeskatning. Avance ved salg af unoterede aktier er skattefri og tab ved salg af unoterede aktier er ikke fradragsberettigede.

Investering foretaget som privatperson

Som privatperson kan investeringen ske både i eget selskab, hvor man er hovedaktionær, i andre unoterede aktier eller i børsnoterede aktier. Der er som privatperson ikke forskel i beskatningen, uanset hvilken type aktier investeringen er lavet i. Udbytte og gevinst/tab ved salg af aktier opgøres samlet for indkomståret og derefter sker der en beskatning som aktieindkomst. Tab på noterede aktier kan dog ikke modregnes i gevinster og udbytter på ikke-noterede aktier. Dette betyder, at et tab på salg af aktier samtidig med udbytte fra aktier modregnes med hinanden. Når aktieindkomsten herefter er opgjort, beskattes aktieindkomst med 27% med en bundgrænse på kr. 58.900 i 2023 (kr. 61.000 for 2024). Denne bundgrænse gælder pr. ægtefælle og har den ene ægtefælle ikke anvendt sit bundfradrag, overføres det automatisk til den anden. Er man derfor gift er bundgrænsen for 27%-beskatning på kr. 117.800 i 2023 (kr. 122.000 for 2024) samlet set. Hvis der er aktieindkomst ud over bundgrænsen, beskattes det overskydende med 42%.

Der kan ikke investeres i aktier i virksomhedsordningen.

Særligt omkring First North-aktier

Fra den 1. januar 2024 vil aktierne på First North blive anset som børsnoterede. Det betyder, at tab på aktier noteret på First North udelukkende kan modregnes i senere gevinster på andre børsnoterede aktier og – ikke som tidligere – i anden indkomst. Dette gælder ligeledes for en eksisterende aktiebeholdning.


Obligationer

Investering foretaget via selskab

For obligationer består afkastet både af en renteindtægt og en kursregulering af anskaffelsessummen. Renterne indgår som en normal del af selskabets indkomst og beskattes med 22%. For kursreguleringerne følger disse, ligesom med aktier, lagerprincippet og der foretages derved beskatning af realiserede og ikke-realiserede avancer. Derudover er fradrag for realiserede og ikke-realiserede tab.

Investering foretaget som privatperson eller via en virksomhedsordning

Renteindtægterne på obligationer bliver beskattet i forbindelse med at disse modtages. Realiserede kursgevinster på obligationer købt efter den 27. januar 2010 er som udgangspunkt skattepligtige og kurstab er fradragsberettigede. Der er særlige regler for køb før 27. januar 2010, hvilket ikke vil blive uddybet nærmere.

Der er mulighed for at anvende lagerbeskatning på obligation. Dette kræver givne forudsætninger, hvorfor der bør tages kontakt til sin skatterådgiver, hvis denne beskatning ønskes.
For kurstab og kursgevinster er der en bagatelgrænse på kr. 2.000. Er det samlede kurstab eller den samlede kursgevinst på under kr. 2.000, er den ikke fradragsberettiget eller skattefri. Denne bagatelgrænse deles med investering i obligationsbaserede investeringsbeviser.

I virksomhedsordningen beskattes renterne og kursreguleringerne som personlig indkomst via overskudsdelingen i virksomhedsordningen. Som privatperson beskattes renter og kursgevinster som kapitalindkomst med den lempeligere beskatning, der er på denne indkomstkategori.


Investeringsbeviser

Investering foretaget via selskab

Investeringsbeviser købt via et selskab følger samme princip som for aktier og obligationer. Den udlodning der modtages på investeringsbeviserne, indgår i den normale skattepligtige indkomst. Kursreguleringerne følger lagerprincippet, hvor realiserede og ikke-realiserede kursreguleringer indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Investering foretaget som privatperson eller via en virksomhedsordning

For investeringsbeviser foretaget som privatperson er der forskellige beskatningsudfald. Disse er afhængig af hvilket investeringsbevis, der anskaffes samt de underliggende typer af værdipapirer, investeringsforeningen/-selskabet investerer i. Der kan være tale om både realisationsbeskattede investeringsbeviser, hvor der sker beskatning ved salg og der kan være tale om lagerprincippet, hvor realiserede og ikke-realiserede kursreguleringer indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Avancen kan endvidere blive beskattet som aktieindkomst eller som kapitalindkomst.

Når en investering foretages, er det derfor vigtigt at forholde sig til beskatningen, således der ikke kommer utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Bemærk, at det er kun visse investeringsbeviser, der kan indgå i virksomhedsordningen. Det er vigtigt at investere i den rigtige type, da investeringen ellers anses for at være en hævning i virksomhedsordningen og dette kan udløse en del af den udskudte skat, der ligger på et opsparet overskud.


Kommanditselskab eller partnerselskab

Kommanditselskaber og partnerselskaber er skattetransparante. Dette betyder, at den indkomst der skabes i selskabet, ud fra et skattemæssigt synspunkt anses for at være skabt hos ejeren/investoren. Er der tale om erhvervsmæssig drift i kommandit-/partnerselskabet, vil investeringen derfor kunne lægges ind i virksomhedsordningen og håndteres derigennem.

Når selskaberne er skattetransparante betyder det ligeledes, at ejeren/investoren ikke er bundet af de forslag til skattemæssige afskrivninger, der er lavet i selskabet. Dermed er det muligt at vælge eksempelvis at udskyde afskrivninger til senere, hvis det passer bedre i ens egne indkomstforhold.

Indkomsten beskattes som udgangspunkt som almindelig selskabsbeskatning, hvis investeringen er lavet igennem et selskab eller som personlig indkomst, afhængig af hvem der har foretaget investeringen. Hvis kommandit-/partnerselskabet realiserer et tab, vil dette fragå i henholdsvis selskabsindkomsten/den personlige indkomst. Tab/underskud i transparente enheder, hvori ejerandelen er erhvervet efter 12. maj 2017, kan dog ikke modregnes i anden indkomst, men fremføres til modregning i senere overskud i samme enhed.


Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark, Partner og Statsautoriseret revisor Darnell Vagnild på dva@redmark.dk eller TAX Partner Jens Pedersen på jpe@redmark.dk.

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig og din klinik her.