Skat, moms og afgifter ved brug af ladestandere

Med de seneste års kraftige vækst i antallet af elbiler på vejene, er ladestandere ligeledes blevet et skatte- og moms- og afgiftsmæssigt fokuspunkt, både fra lovgivers og brugernes synsvinkel. Der findes adskillige udbydere og lige så mange – hvis ikke flere – produktløsninger på markedet. Denne nyhed vil således beskæftige sig med, hvad du som ejer eller bruger af en ladestander bør være opmærksom på i forhold til skat, moms og afgifter.

Skat ved privat og erhverv

Skattemæssigt er det relevant at skelne mellem tilfælde, hvor en medarbejder bliver tilbudt at få en ladestander sat op på sin private bopæl på arbejdsgiverens regning, og tilfælde, hvor medarbejderen har mulighed for at oplade sin el- eller pluginhybridbil på arbejdspladsen. I begge tilfælde har det også betydning for skatten, om det er medarbejderens egen bil eller en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren (fri bil).

Arbejdsgiverbetalt ladestander på medarbejderens private bopæl

Med virkning fra d. 1. juli 2021 har medarbejdere skattefrit kunnet få en ladestander betalt og installeret af arbejdsgiveren på medarbejderens private bopæl.

Skattefriheden er imidlertid betinget af, at medarbejderen, samtidig med rådigheden over ladestanderen, får stillet en fri el- eller pluginhybridbil til rådighed af arbejdsgiveren. Beskatningen af fri el- og pluginhybridbil og rådigheden over ladestanderen skal desuden forløbe over en periode, der ikke er kortere end 6 måneder. Perioden på 6 måneder kan tidligst regnes fra d. 1. juli 2021.

Ophører beskatningen af fri el- og pluginhybridbil efter udløbet af perioden på minimum 6 måneder, kan ladestanderen overdrages til privat brug uden beskatning af medarbejderen.

Har du ikke fri el- eller pluginhybridbil, vil værdien af rådigheden over en ladestander på privatadressen, som er betalt af arbejdsgiveren, skulle beskattes som et løntillæg.

Du skal være opmærksom på

En arbejdsgiver kan skattefrit afholde sædvanlige driftsudgifter, der har en driftsmæssig sammenhæng med brugen af firmabilen. Ifølge praksis er elektricitet til opladning af en el- eller pluginhybridbil en sædvanlig driftsudgift, der indgår i beskatningsgrundlaget for fri el- eller pluginhybridbil, og derfor ikke udløser en ekstra skattebetaling for medarbejderen. Det er imidlertid en betingelse for arbejdsgiverens betaling eller refusion af udgifterne, at den forbrugte elektricitet adskilles fra medarbejderens øvrige private elforbrug.

Dette kan ske ved opsætning af en separat elmåler, der udelukkende måler elforbruget fra den specifikke ladestander. Arbejdsgiverens mulighed for godtgørelse af elafgift forbrugt i ladestanderen hos medarbejderen er underlagt nogle særlige krav, der også skal være opfyldt. Se nærmere om kravene i afsnittet nedenfor.

Opladning på arbejdspladsen

Det er efterhånden ofte forekommende, at arbejdsgivere får opstillet ladestandere på arbejdspladsen. Formålet kan både være til driften af virksomhedens egne biler og som et tilbud til virksomhedens medarbejdere eller samarbejdspartnere, der selv har en el- eller pluginhybridbil.

Udgifter til installation, drift og opladning kan i alle tilfælde fradrages fuldt ud, når der er tale om opladning af virksomhedens egne biler eller medarbejdernes private biler. Sidstnævnte betragtes som en lønudgift. Tilbydes virksomhedens kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning i forbindelse med besøg hos virksomheden, vil udgifterne hertil imidlertid anses som repræsentationsudgifter, hvor fradragsretten er begrænset til 25% af de afholdte udgifter. I et bindende svar fra 2022 har Skatterådet bekræftet, at kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere, der tilbydes gratis opladning dog ikke skal beskattes af værdien af den gratis opladning.

Fra medarbejdernes synsvinkel kan arbejdsgiveren ikke uden videre tilbyde gratis opladning af medarbejdernes egne biler, uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Gratis opladning af medarbejdernes private el- og pluginhybridbiler på arbejdspladsen betragtes som et skattepligtigt personalegode, der skal beskattes ud fra markedsprisen. Godet er dog omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, og skal derfor kun beskattes, hvis den samlede værdi af sådanne goder fra en eller flere arbejdsgivere overstiger 1.300 kr. pr. år. (2023 og 2024 niveau). Medarbejdere kan undgå beskatningen, hvis arbejdsgiveren opkræver betaling for medarbejderens forbrug.

Uanset om medarbejderen kan oplade gratis eller mod betaling, er det vigtigt, at virksomheden etablerer procedurer for registrering af hver enkelt medarbejders forbrug, således der kan fremlægges dokumentation for beskatning eller ikke-beskatning.

Moms

Indkøb, montering og drift af ladestandere til elbiler følger den momsmæssige behandling af de biler, der skal anvende ladestanderen.

Sælges el via en ladestander, anses salget af el som momspligtig aktivitet, hvorfor denne andel skal behandles som et momspligtig salg, med fradragsret for den del, der anvendes til salg af el. Moms vedrørende salg af en opladning afhænger således ikke af, hvilken type bil der lades.

Afgifter

Godtgørelse af elafgift følger som hovedregel fradragsretten for moms. Der er dog under visse betingelser mulighed for godtgørelse af elafgift af elektricitet, som er anvendt i en ladestander til opladning af elbiler. Særreglen er en midlertidig regel, der indtil videre er gyldig til den 31. december 2030.

For at have ret til godtgørelse efter særreglen af el forbrugt i ladestandere, skal følgende tre betingelser være opfyldt:

1. Ladestanderen skal drives for virksomhedens regning og risiko
2. Elforbruget i ladestanderen skal opgøres gennem måling, hvor måleren skal være placeret i ladestanderen (og der skal betales fuld elafgift til udbyder)
3. Virksomheden skal være involveret i driften af ladestanderen.

Derudover skal virksomheden fremgå på fakturaen for strømmen, idet virksomheden skal være den rette modtager.

Det er afgørende for muligheden for godtgørelse af elafgift, hvem der i det konkrete set-up anses for at drifte ladestanderen. Dette vil i mange tilfælde være en ladestanderoperatør. Derfor vil elafgiften i praksis tit blive godtgjort af ladestanderoperatøren.

Praksis for denne særregel er stadig under stor udvikling, og det kan være meget kompliceret at afgøre, om arbejdsgiver har ret til godtgørelse af elafgiften eller ej, da dette afhænger af den konkrete aftale mellem arbejdsgiveren og en eventuel ladestanderoperatør, og det konkrete ”set-up” hos arbejdsgiveren/medarbejderen. Vi anbefaler derfor altid, at der søges konkret rådgivning indenfor dette område.

Sidder du med spørgsmål vedr. dette emne, er du velkommen til at række ud til vores Skatteafdeling. Læs mere om skattemæssig rådgivning her.