Frivillig indbetaling af selskabsskat

Den 20. marts har selskaber mulighed for at betale den første acontorate for 2024. Næste mulighed er den 20. november og herefter den 1. februar 2025.

For selskaber er der to slags acontoskat:

• Dels den tvungne ordinære acontoskat, der beregnes af Skattestyrelsen.
• Dels den frivillige acontoskat, som selskabet selv bestemmer over.

Hvis selskabet er med i en sambeskatning, skal den samlede acontoskat betales af administrationsselskabet.

Ordinær acontoskat

Den ordinære acontoskat i 2024 er beregnet som et beløb, der svarer til halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skat for indkomstårene 2020, 2021 og 2022. Selskabet skal betale den ene halvdel i marts og den anden halvdel i november.

Hvis selskabet får overskydende skat for indkomståret 2023, bliver den automatisk indsat på skattekontoen til modregning i novemberraten for 2024.

Hvis selskabet forventer en lav indkomst i 2024, kan man anmode Skattestyrelsen om en nedsættelse af den ordinære acontoskat. Det gør man ved digital indberetning i TastSelv Erhverv, og man skal gøre det inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat henholdsvis den 20. marts og den 20. november.

Frivillig acontoskat

Hvis den ordinære acontoskat ikke kan dække den faktiske skat for indkomståret 2024, kan selskabet supplere den ordinære acontoskat med en frivillig indbetaling. Fordelen herved er, at selskabet undgår at betale et ikke fradragsberettiget restskattetillæg, der for 2024 forventes at blive 7,7 % – svarende til det for 2023.

Selskabet vælger selv, om man vil betale en frivillig acontoskat både i marts og i november eller kun i én af månederne. Man kan derfor også foretage en frivillig indbetaling senest den 1. februar 2025. Vær opmærksom på, at en frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg af såvel en frivillig indbetaling i november som af en indbetaling den 1. februar 2025. I 2023 var tillægget til indbetalingerne for marts og november på 0,9 %, mens tillægget til den 3. frivillige indbetaling var på 1,5 %. Tillæggene for 2024 må forventes at svare til satserne for 2023.

Hvis selskabet har overskydende skat som følge af indbetalingerne den 20. marts og den 20. november, opnår selskabet en skattefri rentegodtgørelse. Den kendes dog ikke endnu, men var 3,6% i 2023.

Skattestyrelsen kan kun se, at en indbetaling til selskabets skattekonto skal gå til dækning af acontoskat, hvis selskabet inden har foretaget en indberetning til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv om den kommende frivillige acontoskat. Ellers bliver den frivillige indbetaling blot tilbagebetalt.

Man bør også være opmærksom på, at selskabets skattekonto ikke inden har en negativ saldo, da indbetalingen går til dækning af den ældste gæld først efter FIFO-princippet.