E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen i dit system uden at videresende eller kopiere den. Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar. Vi påtager os ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.

This message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender by sending an e-mail reply. At the same time please delete the message and any attachments from your system without making, distributing or retaining any copies. Although all our e-mails messages and any attachments upon sending are automatically virus scanned we assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt and/or use.