Nyt om energiafgifter 2024

I denne nyhed fokuserer vi på årets nye godtgørelsessatser for el, fossile brændsler og vand samt de nye godtgørelsesregler for hoteller, campingpladser m.v. forbrug af rumvarme m.v.

Generelt om godtgørelse af energiafgifter

Godtgørelse af energiafgifter forudsætter, at energien forbruges i en momsregistreret virksomhed i forbindelse med denne virksomheds udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af momspligt. Energi, der ikke kan anses som forbrugt af virksomheden selv, godtgøres ikke. F.eks. kan en udlejer ikke få godtgørelse af en lejers forbrug.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få godtgjort energiafgift i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms af energiforbruget. Der skal derfor i forhold til opgørelsen af godtgørelse af energiafgift henses til, om virksomheden også forbruger den indkøbte energi til momsfri virksomhed og/eller private forhold.

Godtgørelse af elafgift

Elafgiften godtgøres med følgende satser:

 

Periode 1.1-30.6.2023 1.7-31.12.2023 2024
Elafgift godtgørelse, øre/kWh 0,4 69,3 75,7

 

Der sondres ikke længere mellem procesformål og rumvarmeformål m.v. Hele elafgiften godtgøres med virksomhedens momsfradragsprocent.

Der gælder heller ikke længere særlige regler for godtgørelse af elafgift for liberale erhverv. Her godtgøres hele elafgiften med virksomhedens momsfradragsprocent.

Virksomhederne kan dog kun få godtgørelse i samme omfang, som de har fradragsret for moms, og når virksomheden anses for at være den faktiske forbruger af elektriciteten.

 

Godtgørelse af gasafgift, mineralolieafgift og kulafgift

Gasafgift, mineralolieafgift og kulafgift anvendt til særlige procesformål godtgøres med følgende godtgørelses procenter:

 

Periode April – december 2023 2024
Godtgørelse 86,37% 86,47%

 

Gasafgift, mineralolieafgift og kulafgift anvendt til procesformål i landbrug, skovbrug m.v. godtgøres med følgende godtgørelses procenter:

 

Periode 2023 2024
Godtgørelse 98,4% 98,4%

 

Godtgørelse af vandafgift

Vandafgiften godtgøres med følgende afgiftssatser:

 

Periode 2023 2024
Godtgørelse kr. pr. m3 6,37 6,37

 

Vandafgiften godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

Særligt om hoteller, campingpladser m. fl’ s godtgørelse af energiafgift til opvarmning m.v.

Hidtil har hoteller m.v. ikke kunnet få godtgørelse af energiafgifterne på fossile brændsler (olie, kul og gas), der forbruges til rumvarme m.v.

Fra 1. januar 2024 lempes godtgørelsen af energiafgiften for hoteller m.v., der har forbrug af olie, kul og gas til rumvarme m.v. i forbindelse med opvarmning/varmt vand og køling af indkvarteringsenheden (værelser). Dette forbrug kan nu godtgøres med ovenstående godtgørelses procenter til særlige procesformål. Opvarmning af gangarealer, reception, restaurant m.v. kan dog ikke godtgøres.

Som hovedregel bør man foretage måling af det godtgørelsesberettigede forbrug til indkvarteringsenheden.

Som alternativ til måling af det godtgørelsesberettigede forbrug indføres dog en skematisk fordelingsregel.

Man skal opfylde følgende krav for at opnå godtgørelse

  • Udlejningen skal være momspligtig
  • Værelset skal være udlejningsklart
  • Opholdet må ikke vare mere end 1 måned
  • Udlejer må ikke opkræve særskilt betaling for energien medgået til rumvarme m.v.

Det vedtagne lovforslag kan læses i sin helhed herhttps://www.ft.dk/samling/20231/lovforslag/l85/20231_l85_som_fremsat.htm

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.