Ny iværksætterplan netop fremsat

Regeringen er kommet med et udspil til en ny iværksætterplan, som skal forbedre rammevilkårene for danske iværksættere og virksomheder i bred forstand. Helt konkret vil regeringen afsætte 2,1 mia. kr. fra 2024 til 2026 til projektet og herefter 1,1 mia. kr. om året fra 2027 og frem.

Udspillet er fordelt på 41 initiativer opdelt på fem indsatsområder og indeholder bl.a. følgende initiativer:

  • En halvering af kapitalkravet ved etablering af anpartsselskaber til 20.000 kr., så det er på niveau med de andre skandinaviske lande
  • En målrettet iværksætterindsats på danske styrkepositioner (”regulatoriske sandkasser”)
  • Indførsel af en bagatelgrænse på 3,5 timer pr. uge for arbejde under barsel for selvstændige
  • En udvidet dagpengeret til iværksættere

Det skal påpeges, at den fremsatte iværksætterplan er et udspil og derfor først nu skal til forhandling.

I det nedenstående redegøres der for de væsentlige skattemæssige ændringer, som syv af disse initiativer kan medføre, hvis disse bliver vedtaget som de er fremsat.


1. Ophævelse af udbytteskatten på selskabers unoterede porteføljeaktier

På nuværende tidspunkt skal 70 % af udbytter på unoterede porteføljeaktiver medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskaber. Det vil sige at der sker en reel udbyttebeskatning på 15,4 % (0,7*22 pct) af hele beløbet.

Regeringen vil ophæve beskatningen af udbytter for selskabets unoterede porteføljeaktiver med en ejerandel under 10 %. Formålet er, at dette vil bidrage til iværksætteres adgang til kapital, fordi det vil være mere attraktivt for både danske og udenlandske investorer at investere i disse unoterede selskabers porteføljeaktier.2. Forhøjelse af progressionsgrænse for aktieindkomstskat

Skattesatserne for aktieindkomst har en progressionsgrænse på 61.000 kr. i 2024, hvor der skal svares en skat på 27 %, mens aktieindkomst derover beskattes med 42 %.

Regeringen vil forhøje denne progressionsgrænse for aktieindkomstskat fra 61.000 kr. til 80.000 kr. (NY 2024-niveau).3. Udskydelse af skattebetaling, hvor salgssummen betales som løbende ydelser

I dag kan der være en likviditetsudfordring for sælgere, herunder iværksættere, som på nuværende tidspunkt beskattes af en betaling, som vedkommende endnu ikke har modtaget.

Med udspillet ønsker Regeringen at udskyde skattebetalingen, hvor salgssummen betales som løbende ydelser. Dette giver bl.a. mulighed for at udskyde skattebetaling for gevinster på aktier indtil disse reelt er solgt.4. Realisationsbeskatning af nynoterede porteføljeaktier i op til fem år

Som reglerne er i dag, bliver selskaber, som ejer mindre end 10 % i nynoterede virksomheder, lagerbeskattet. Dette indebærer bl.a. beskatning af urealiserede avancer, som bygges op i selskabet.

Regeringen vil give selskaber med nynoterede porteføljeaktier med ejerandele under 10 %, muligheden for at vælge realisationsbeskatning de første fem år efter en børsnotering. På den måde undgås lagerbeskatning i denne periode. Herefter vil selskabet overgå til lagerbeskatning og de urealiserede avancer i selskabet vil blive beskattet.5. Forhøjelse af muligheden for at kunne fradrage fremført underskud

På nuværende tidspunkt er der mulighed for at fradrage underskud fra tidligere indkomstår fuldt ud i den del af året skattepligtige indkomst, som ikke overstiger 9,5 mio. kr. (2024-niveau). Resterende underskud kan herefter fradrages i 60 % af den resterende del af årets skattepligtige indkomst, som overstiger grundbeløbet.

Regeringen ønsker at forhøje denne mulighed for fuldt ud at kunne fradrage fremført underskud fra tidligere indkomstår. Der skal ske en forhøjelse fra 9,5 mio. kr. (2024-niveau) til 20 mio. kr. (NY 2024-niveau).  På den måde forbedrer det mulighederne for virksomheder med bl.a. høje investeringsomkostninger, der vil have mulighed for at kunne fradrage en større del fuldt ud i årets skattepligtige indkomst.6. Lempelse af beskatningen af aktionærlån

På nuværende tidspunkt bliver aktionæren beskattet flere gange i de situationer, hvor et lån tilbagebetales til selskabet og efterfølgende genlånes af aktionæren. Lånet beskattet som løn eller udbytte og tilbagebetalingen af lånet ophæver ikke beskatningen.

Med udspillet vil Regeringen lempe denne beskatning af aktionærlån, så aktionæren kun vil blive beskattet én gang af det højest hævede beløb i selskabet.7. Forhøjelse af loftet over skattekreditter for udgifter til FoU

På nuværende tidspunkt kan virksomheden få udbetalt skatteværdien af underskud, der kommer fra udgifter til forskning og udvikling (FoU) op til 25 mio. kr. årligt pr. koncern.

Regeringen vil hæve loftet for udbetaling af skattekredit fra 25 mio. kr. (5,5 mio. kr. i skatteværdi) til 35 mio. kr. (7,7 mio. kr. i skatteværdi) årligt pr. koncern. Ved en normal selskabsskat på 22 % vil det betyde, at der kan udbetales op til 7,7 mio. kr. årligt, frem for 5,5 mio. kr. med de nuværende regler.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller Tax Partner Jens Pedersen på jpe@redmark.dk eller tlf. 41 86 56 77.