Husk de nye bygningsafskrivningssatser i opgørelsen af skattepligtig indkomst 

Den 1. januar 2023 trådte nye regler i Afskrivningsloven i kraft vedrørende afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger og installationer. Det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på disse regler, når den skattepligtige indkomst opgøres for indkomståret 2023.

Ændringen betyder, at den skattemæssige afskrivningssats for afskrivningsberettigede bygninger og installationer ændres fra op til 4% til op til 3%. Der kan nu derfor gå cirka 33 år frem for 25 år, før en nyerhvervet bygning eller installation er fuldt afskrevet.

Det er vigtigt at pointere, at den ændrede sats kun gælder for bygninger eller installationer, som er erhvervet fra den 1. januar 2023. En bygning, der er erhvervet i 2022, kan derfor forsat afskrives med op til 4% i indkomståret 2023 og frem. Det afgørende for afskrivningssatsen er anskaffelsestidspunktet og ikke afskrivningstidspunket.

I den situation, hvor en forbedring eller ombygning sker i 2023 på en bygning, der er erhvervet i 2022, skal forbedringen eller ombygningen afskrives med den nye sats på op til 3% og den afskrivningsberettigede anskaffelsessum i 2022 skal afskrives med op til 4%.

Den nye afskrivningssats i Afskrivningsloven kan også have betydning for afskrivning af kunstnerisk udsmykning af erhvervsmæssigt benyttede bygninger og udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler.

Særligt for bygninger eller installationer med en kortere forventet levetid

I Afskrivningsloven er der en særlig regel for bygninger eller installationer med en forventet levetid under 25 år, som er anskaffet før den 1. januar 2023. Reglen medfører, at afskrivningen kan ske med lige store årlige beløb ud fra den forventede levetid med en tillagt sats på 3%. Hvis en nyanskaffet bygning har en forventet levetid på 15 år, kan bygningen årligt afskrives med 9,67% (6,67+3).

De nye regler medfører, at hvis bygningen er anskaffet efter den 1. januar 2023, er den tillagte sats nu fjernet. Herudover skal den forventede levetid være under 33 år, før der kan afskrives men en højere sats. Dette medfører, at hvis den forventede levetid er 15 år, kan bygningen afskrives med 6,67% årligt.