Foreløbige ejendomsvurderinger og beskatning – Udlejningsejendomme og andelsboligforeninger

Nye foreløbige ejendomsvurderinger

I det nye ejendomsvurderingssystem vil der fremadrettet kun blive fastsat grundværdier, som herefter danner grundlag både for opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift.

Grundværdierne i de foreløbige vurderinger er for mange steget voldsomt som følge af nye principper for vurderingsmetode. For boligudlejningsejendomme og andelsboligforeninger betyder det, at der tages udgangspunkt i salgsværdier for enfamiliehuse.

Som udgangspunkt kan de foreløbige ejendomsvurderinger ikke påklages og vi anbefaler, at uanset at der er modtaget en meget høj foreløbig ejendomsvurdering, at ejendomsejer undersøger sin faktiske opkrævning af ejendomsskatter for 2024, da denne nødvendigvis ikke er steget tilsvarende.

Det er muligt, at få den foreløbige ejendomsvurdering ændret og ejendomsskatterne for 2024 genberegnet, hvis ejendommen:

• Er under salg og der foreligger udkast til salgsaftale
• Er overtaget den 13. november 2023 eller senere, og der foreligger en boligdel
• Delvist undtaget fra vurdering
• Helt eller delvist fritaget for grundskyld

Opkrævning af grundskyld

Med de nye regler for ejendomsbeskatning følger der også en væsentlig nedsættelse af grundskyldspromillerne. I Københavns Kommune er grundskyldspromillen eksempelvis faldet fra 34,0 til 5,1 promille.

Derudover følger der en stigningsbegrænsning for hvor meget grundskyldsopkrævningen må stige, hvorefter grundskylden i 2024 maksimalt må stige med 2,8 % i forhold til, hvad der blev betalt i 2023. Fra 2025 udgør denne stigningsbegrænsning 4,75 % beregnet ud fra den seneste aktuelle vurdering.

For ejendomsejere, der har modtaget en urealistisk høj ejendomsvurdering for grunden anbefaler vi, at selve ejendomsskatteopkrævningen undersøges, da denne ikke nødvendigvis er steget voldsomt som følge af stigningsbegrænsningen.

Efterregulering af grundskyld

Den endelige og gældende ejendomsvurdering for 2023 forventes først udsendt i 2025-2026. Når den endelige vurdering foreligger, vil der ske en efterregulering af tidligere opkrævet ejendomsskatter (2024 og 2025).

Den sædvanlige klagefrist træder ligeledes i kraft når den endelige vurdering modtages i 2025-2026. Det er således muligt at klage over den endelige vurdering indenfor 90 dage fra modtagelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på klagefristen når den endelige vurdering modtages, da denne er ultimativ.

Vær opmærksom

Udmatrikulering og opdeling i flere matrikler kan få betydning for grundskyldsopkrævningen, da en ny ejendom ikke vil være om- fattet af reglerne om stigningsbegrænsning. Vi anbefaler at der søges konkret rådgivning.

Foreløbig opkrævning af dækningsafgift

Visse kommuner opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme, der anvendes til butik, kontor mm. – herunder Københavns Kommune. Grundlaget for opkrævningen af dækningsafgift er i det nye ejendomsbeskatningssystem grundværdien (tidligere forskelsværdien imellem ejendoms- og grundværdien).

I 2022 – 2028 udgør dækningsafgiftspromillerne mellem 0,8 til 18 promille. I København er dækningsafgiftspromillen 12,7 i 2024.

Der foreligger ingen stigningsbegrænsning i opkrævningen af dækningsafgift, dog er der i efteråret 2023 indgået en politisk aftale om at dækningsafgiften højst kan stige med 10 % pr. år af den fuldt indfasede dækningsafgift. Der er dog endnu ikke lovgivet på området.

Ejere, som betaler dækningsafgift af deres erhvervslejemål kan dog vælge at betale det samme i 2024 som i 2023. Man skal dog være opmærksom på at der vil ske en genberegning af dækningsafgiften, når den endelige vurdering for 2023 kommer. Der er en frist den 8. marts 2024 for at tilvælge at betale samme dæknings- afgift som i 2023.

Det bør overvejes om der skal søges om betaling af samme dækningsafgift som i 2023, jf. en senere mulighed for efteropkrævning, når ejendomsskatterne genberegnes.