Folketingsåret 2023/2024 er skudt i gang

Overblik over forventede ændringer i skatte- og momslovgivningen

I forbindelse med Folketingets åbning den 3. oktober 2023 præsenterede og offentliggjorde SVM-Regeringen deres lovprogram for Folketingsåret 2023/2024

Se det fulde lovprogram her>>

 

På Skatteministeriets område er der foreløbigt lagt op til fremsættelse af 12 lovforslag i Folketingsåret 2023/24 kontra 19 i Folketingsåret 2022/2023. Lovprogrammet på Skatteministeriets område er dermed i denne omgang af et mere beskedent omfang.

Ikke desto mindre omhandler de 12 lovforslag blandt andet en forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen, en forhøjelse af personfradraget for unge under 18 år, implementering af minimumsbeskatningsdirektivet i dansk ret og endeligt indførelsen af den omtalte CO2-afgift, der udmønter dele af aftalen om grøn skattereform for industri m.v. fra juni 2022.

Herudover forslås der blandt andet også en række ændringsinitiativer, der blandt andet har til formål at forenkle lovgivningen på visse områder, styrke indsatsen mod økonomisk skattekriminalitet og inddrivelse af gæld til det offentlige, samt opfølgninger med tilknytning til aftalen om grøn skattereform.

Lovkataloget frem til foråret 2024 indeholder således intet nyt om varslede skattelettelser og den af SVM-regeringen varslede personskattereform, hvorfor vi fortsat må vente på det nærmere indhold af initiativer som f.eks. den nye top-topskat. Der er heller ikke foreløbigt lagt op til større initiativer på erhvervsbeskatningsområdet.

Nedenfor er de 12 lovforslag, der forventes fremsat på skatteområdet oplistet. Redmark følger lovforslagene tæt og står naturligvis til disposition for yderligere rådgivning herom.

 

Forventede fremsatte lovforslag i oktober 2023

 

Lovforslag om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen m.v.)

Formålet med lovforslaget er at forhøje loftet for indskud på aktiesparekontoen (aktuelt 100.000 kr.) og justere en række skatteregler, der vedrører investering i aktier, investeringsbeviser og andre værdipapirer m.v. med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig beskatning

Lovforslaget forventes fremsat i oktober og er en delvis opfølgning på aftalen om finansloven for 2023.

 

Lovforslag om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forhøjelse af personfradraget for personer under 18 år og klare regler for bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder m.v.)

Formålet med lovforslaget er at forhøje personfradraget for personer under 18 år. Lovforslaget har desuden til formål at skabe klare regler for, hvornår aldersgrænsen for udbetaling kan bevares ved overførsel af pensionsordninger, f.eks. i forbindelse med et jobskifte, samt for hvornår pensionsopsparere kan oprette nye pensionsordninger i tilknytning til deres eksisterende ordninger med samme aldersgrænse for udbetaling i samme institut.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

 

Lovforslag om lov om en ekstraskat for visse koncernenheder (minimumsbeskatningsloven)

Formålet med lovforslaget er at implementere direktivet om en global minimumsbeskatning i dansk ret. Direktivet følger op på OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi og skal sikre en effektiv minimumsbeskatning på mindst 15 pct. af store multinationale og nationale koncerner.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

 

Lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstofforbrugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer på motorområdet vedr. afgiftsfritagelse af blodbusser og af køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport ved kørsel med små forsendelser m.v. Desuden har forslaget til formål at regulere afgiftsberegning af brugte køretøjer og indføre frist for udførsel af et køretøj ved anmodning om eksportgodtgørelse samt at gennemføre en tilpasning af reglerne for partshøring på motorområdet.

Herudover indeholder lovforslaget en række øvrige justeringer på motorområdet. Lovforslaget har endelig til formål at justere skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

 

Lovforslag om lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmark og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Formålet med lovforslaget er at gennemføre dobbeltbeskatningsoverenskomst af 3. september 2021 mellem Kongeriget Danmark og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og formueskatter og forhindring af skatteunddragelse og omgåelse.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

 

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteforvaltningsloven (Gennemførelse af aftale om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet m.v.)

Fra et skattemæssigt perspektiv indeholder lovforslaget en række justeringer af bl.a. reglerne om opkrævning af restskatter m.v. Derudover har lovforslaget til formål at udskyde forældelsesfristen for gældsposter i DMI, så den tidligst løber fra november 2027. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer til effektiv opkrævning og gældsinddrivelse i skattevæsenet fra juni 2023.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

 

Lovforslag om ændring af momsloven, opkrævningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet)

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet. Tiltagene omfatter både nye sanktioner og justering af eksisterende.

Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om skærpede og hurtigere sanktioner på skatteområdet fra juni 2023.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

 

Forventede fremsatte lovforslag i november 2023

 

Lovforslag om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme, forbrugsregistrering ved direkte linjer og nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte m.v.)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer på miljø- og energiafgiftsområdet vedr. afgiftslempelse af hotellers rumvarme, indførelse af mulighed for forbrugsregistrering på direkte linjer efter elafgiftsloven, nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøtte samt en række øvrige justeringer af miljø- og energiafgiftslovene.

Lovforslagets del om lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme er en opfølgning på aftalen om grøn skattereform for industri m.v. fra juni 2022.

Lovforslaget forventes fremsat i november.

 

Forventede fremsatte lovforslag i januar 2024

 

Lovforslag om Lov om afgift på CO2-kvoter

Formålet med lovforslaget er at sikre stabile rammer for den langsigtede grønne omstilling ved at indføre en ny og ambitiøs CO2-afgift, der er central for at nå klimamålet i 2030. Den nye afgift på CO2-kvoter skal omfatte udledninger fra kvoteomfattede virksomheder, herunder udledninger fra stationære anlæg, indenrigssøfart og indenrigsluftfart.

Lovforslaget udmønter dele af aftalen om grøn skattereform for industri m.v. fra juni 2022.

Lovforslaget forventes fremsat i januar.

 

Lovforslag om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af dele af aftale om grøn skattereform for industri m.v. fra juni 2022 og ændringer som følge af en ny lov om afgift på CO2-kvoter)

Lovforslaget er et følgelovforslag til en ny hovedlov om afgift på CO2-kvoter. Lovforslaget omfatter bl.a. tiltag, der skal sænke energiafgifterne og forhøje CO2-afgiften. Afgifterne skal derudover udvides til brændstof anvendt til bl.a. fiskeri.

Lovforslaget forventes fremsat i første halvdel af januar.

 

Lovforslag om ændring af lov om spil (Styrket indsats mod matchfixing)

Formålet med lovforslaget er at styrke kontrol og indsats mod matchfixing

Lovforslaget forventes fremsat i januar.

 

Forventede fremsatte lovforslag i februar 2024

 

Lovforslag om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love (Administrative lettelser for små virksomheder ved implementering af SMV-direktiv, tilpasninger som følge af EU-retten, justering af en række uhensigtsmæssigheder i afgiftslovgivningen m.v.)

Formålet med lovforslaget er at implementere SMV-direktiv (EU) 2020/285 om en simplere momsordning for små virksomheder, tilpasse det afgiftspligtige vareområde i øl- og vinafgiftsloven i overensstemmelse med EU-retten samt rette op på en række uhensigtsmæssigheder på tværs af afgiftslovgivningen. Herudover foreslås det at indføre hjemmel til at indsende nulangivelse i forbindelse med udbetaling af royalty til udlandet og hjemmel til at understøtte kompensationsordningen for visse søfarende. Endelig foreslås det at genindføre registeret for erhvervsfiskere med B-status.

Lovforslaget forventes fremsat i februar.