Fleksibel lønpakke med bruttotrækordning

Løn er andet og mere end en fast månedsløn, og en god lønaftale handler derfor ikke kun om beløbet på lønsedlen. For arbejdsgiver har lønsammensætningen betydning for tiltrækning og – ikke mindst – fastholdelse af attraktive medarbejdere.
Udgifterne til medarbejdernes lønpakker kan dog blive omfattende for arbejdsgiveren, og det kan derfor overvejes, om et gode skal finansieres ved en nedgang i medarbejderens kontantløn via en såkaldt bruttotrækordning.
Fra medarbejderens perspektiv vil en bruttotrækordning ofte have nogle skattemæssige fordele i forhold til, hvis medarbejderen selv skulle købe det pågældende gode med en beskattet lønindkomst. Dette er tilfældet, hvis det gode, som finansieres via en bruttotrækordning, er skattefritaget eller beskattes lempeligere end almindelig løn.

Bruttotrækordning – aftale om lønomlægning

Medarbejderen og arbejdsgiveren kan indgå en frivillig aftale om lønomlægning (bruttotrækordning). Ved en bruttotrækordning går den ansatte ned i bruttoløn mod til gengæld at modtage personalegoder. Lønnedgangen medfører, at arbejdsgiveren kan tilbyde personalegoder uden yderligere omkostninger.
De faktiske udgifter til personalegodet kan som udgangspunkt fratrækkes i arbejdsgiverens skattepligtige indkomst ud fra en lønomkostningsbetragtning.
Bruttotræk kan aftales på alle personalegoder, men der opnås kun skattemæssige fordele, når bruttotrækket kombineres med personalegoder, der enten er skattefrie eller som beskattes med en fordelagtig lav værdi.

Eksempler på personalegoder, der kan give mening at finansiere via et bruttotræk:

• Uddannelse
• Telefon
• Internetforbindelse
• Sundhedsforsikring
• Massageordninger
• Kontorinventar
• Arbejdstaske
• Parkering ved arbejdspladsen

For mere information, se vores folder omkring personalegoder.

Eksempel

Nedenfor er et eksempel på bruttotrækordning illustreret, hvor en medarbejder har fået finansieret en uddannelsesudgift på kr. 150.000 igennem en bruttotrækordning:

Betingelser

En række kriterier skal alle være opfyldte for at skattemyndighederne accepterer en bruttotrækordning. Kriterierne er følgende:
• Aftalen skal være civilretligt gyldigt, hvilket indebærer at eventuelle overenskomster som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. Aftalen skal samtidig være dokumenterbar og bindende for begge parter.
• Aftale om lønomlægning skal være en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Ændringen af lønnen skal altså aftales, før medarbejderen får ret til lønnen.
• Godet skal være stillet til rådighed af arbejdsgiveren, dvs. medarbejderen må ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
• Den kontante lønnedgang skal være med et på forhånd fastsat beløb. Beløbet må således ikke reguleres i takt med forbruget eller arbejdsgivers løbende omkostninger.
• Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over én hel lønaftaleperiode. Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder.
Lønomlægningen bør af dokumentationshensyn desuden fremgå direkte af medarbejderens lønseddel eller af en skriftlig aftale om lønomlægning indgået mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

Momsmæssig behandling

Udnyttelse af et gode af en medarbejder mod en reel nedgang i lønnen anses som udgangspunkt ikke som levering mod vederlag, og bliver derved ikke momspligtigt. Arbejdsgiveren skal derfor ikke opkræve