Få det sidste ud af skatten i 2023

Året nærmer sig sin slutning, og skal du nå at kunne nyde godt af de forskellige skatteoptimerings-muligheder, du har som privatperson, skal dispositionen foretages inden den 31. december 2023. Du får her et overblik og beskrivelse af et udpluk af dine muligheder.

Salg af aktier på First North

På nuværende tidspunkt anses aktier på vækstbørsen First North som unoterede aktiver. Dermed kan realiserede tab herpå ikke kun fradrages i anden aktieindkomst, men også i anden indkomst, herunder lønindkomst.

Fra den 1. januar 2024 vil aktierne på First North i stedet blive anset som værende børsnoterede. Det betyder, at tab på aktier noteret på First North udelukkende kan modregnes i senere gevinster på andre børsnoterede aktier. Dette gælder ligeledes for en eksisterende aktiebeholdning. Dermed kan det være en skattemæssig fordel at sælge tabsgivende aktier inden årsskiftet for at realisere et tab med bedre fradragsmuligheder.

Indbetal til pension

Ratepension

    • Indbetalinger til en ratepension på op til 60.900 kr. i 2023 er fradragsberettigede i den personlige indkomst. Det er uden betydning, om indbetalingerne er foretaget i løbet af året eller i slutningen af året.

Livrente

    • Indbetalinger til en livrente er fuldt fradragsberettigede i den personlige indkomst og uden beløbsgrænse, hvis indbetalingen sker gennem arbejdsgiveren.
    • Hvis du selv indbetaler til en privattegnet livrente, kan du få fuldt fradrag for indbetalingen op til 56.100 kr. i 2023. Ønsker du at indbetale over grundbeløbet, skal fradraget for indbetalingen fordeles over mindst 10 år, dvs. fradraget udgør maks. 1/10 af indbetalingerne pr. år – dog med ret til fuldt fradrag på til 56.100 kr., hvis 1/10 af fradraget vil udgøre mindre end grundbeløbet.

Fradragsmulighederne er særlig relevante, hvis du ligger på topskattegrænsen, da du ved at foretage indbetalinger til en ratepension eller livrente, kan undgå at overskride topskattegrænsen.

Derudover kan indbetalinger på en ratepension eller livrente også være relevant for studerende med et lønnet arbejde ved siden af studierne. Det skyldes, at studerende med en høj indkomst ved siden af SU’en risikerer at skulle tilbagebetale en del af eller hele SU’en og evt. SU-lånet, hvis den studerendes indkomst (eksklusive SU) overstiger et årligt fribeløb. I fribeløbet indgår både den personlige indkomst, aktieindkomst og kapitalindkomst. Fradraget for indbetalinger på en ratepension eller livrente kan derfor reducere din personlige indkomst, så du undgår at overskride fribeløbet.

Det årlige fribeløb afhænger af en række forhold, men kan beregnes på www.su.dk. For studerende på en videregående uddannelse, der modtager SU i alle årets 12 måneder, er fribeløbet 238.619 kr. før skat og AM-bidrag. Vær i den forbindelse opmærksom på, at fribeløbet på www.su.dk er før skat, men efter AM-bidrag.

Aldersopsparing og aldersforsikring

Der kan i 2023 indbetales 8.800 kr. til ordningen. Rammer du folkepensionsalderen om 7 år eller mindre, kan du dog i 2023 indbetale op til 56.900 kr.

Indbetalinger til en alderspension er ikke fradragsberettigede, men det årlige afkast herfra beskattes kun med 15,3 %. Ordningen kan derfor være et alternativ til en traditionel investering i værdipapirer.  Selve udbetalingerne fra ordningen er skattefrie.

Det ekstra pensionsfradrag

Når du eller din arbejdsgiver indbetaler til en pensionsordning får du helt automatisk et ekstra ligningsmæssigt fradrag. Fradraget udgør en procentdel af dine og din arbejdsgivers samlede indbetalinger i 2023. Procentdelen afhænger af, hvor langt du er fra folkepensionsalderen.

Har du højst 15 år til folkepensionsalderen, udgør fradraget 32 % af de samlede indbetalinger til dine pensionsordninger. Er der mere end 15 år til din tilbagetrækning som folkepensionist, udgør dit fradrag 12 % af indbetalingerne. I begge tilfælde kan beregningsgrundlaget for fradraget dog ikke udgøre mere end 77.900 kr. i 2023. Dvs. at fradraget i 2023 maksimalt kan udgøre 24.928 kr., hvis du har højst 15 år til folkepensionsalderen og 9.348 kr., hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen. Den skattemæssige værdi af fradraget er ca. 26 % i 2023.

Hvis du og din arbejdsgiver samlet set har indbetalt mindre end 77.900 kr. til dine pensionsordninger i løbet af 2023, kan du med fordel overveje en ekstra indbetaling, for at udnytte fradraget fuldt ud.

Bidrag mv. til velgørenhed

Gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, som er godkendt af Skattestyrelsen, er fradragsberettigede. Du kan i 2023 få fradrag for bidrag mv. på op til i alt 17.700 kr. Der er dog ingen øvre beløbsgrænse for bidrag til velgørende foreninger til forskning, som er godkendt af Skattestyrelsen. Fradraget er ligningsmæssigt og har derfor en skatteværdi på ca. 26 %.

Servicefradrag

Betaling af arbejdsløn til udvalgte serviceydelser i hjemmet, fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde, er fradragsberettiget. I 2023, kan der opnås fradrag for arbejdsløn op til 6.600 kr. Servicefradragets skattemæssige værdi er i 2023 ca. 26 %.

For at kunne udnytte servicefradraget i 2023, skal arbejdet være udført i 2023 og være betalt senest den 28. februar 2024. Betales det senere, skal der i stedet gives fradrag i det indkomstår, hvor servicen er betalt.

Gaver til familiemedlemmer

Gaver til din nære familie er desværre ikke fradragsberettigede, men du har i 2023 mulighed for at give dine nære familiemedlemmer en gave på 71.500 kr. (25.000 kr. til dine børn eller stedbørns ægtefæller) uden betaling af skat eller afgift. For gaver, der overstiger dette beløb, skal der betales en afgift på 15 %. Som eksempel på ”nære familiemedlemmer” anses bl.a. børn, stedbørn, børnebørn, forældre, samlevere, stedforældre og plejebørn. Ved gaver til bedsteforældre og stedforældre er satsen ligeledes 71.500 kr., men afgiften er 36,25 %, hvis det afgiftsfrie beløb overskrides.

De afgifts- og skattefrie gaver er en god mulighed til fx at mindske din formue på og derved også mindske en senere arveafgift på.

Husk at gaven senest skal anmeldes den 1. maj 2024 for indkomståret 2023.

Indbetaling af restskat for 2023

Hvis du forventer en restskat i 2023, kan du ved at foretage en frivillig indbetaling af denne inden 31. december 2023 undgå, at der påløber ikke-fradragsberettigede renter og et eventuelt senere skattetillæg herpå.

Husk i den forbindelse også at tjekke om oplysninger på din forskudsregistrering for 2024 er korrekte, hvis du løbende vil betale den korrekte skat i 2024.

Andre muligheder

Afhængig af dine konkrete indkomstforhold, kan du sagtens have flere muligheder for at optimere dine indkomstforhold. Det kan fx være, at du har væsentlige renteudgifter, dvs. en negativ kapitalindkomst, men ingen positiv kapitalindkomst at modregne disse i. Det kan derfor give mening for dig at foretage dispositioner for at få kapitalindkomst.

Tag fat i din Redmark-revisor, hvis du har brug for rådgivning om lige nøjagtigt dine indkomstforhold.