CBAM – En form for CO2-afgiftsmæssig sidestillelse af visse varer, der importeres med EU-producerede varer

Carbon Border Adjustment Mechanism – i daglig tale kaldt CBAM – er et væsentligt element i EU’s mål om klimaneutralitet senest i 2050.

Formålet med CBAM er at imødegå risikoen for kulstoflækage ved at indføre en form for CO2-afgift på importerede varer, så de CO2-afgiftsmæssigt sidestilles med tilsvarende varer, der er produceret i EU.

De CBAM-omfattede varer er kategoriseret i følgende hovedkategorier:

 • Cement
 • Elektricitet
 • Gødningsstoffer
 • Jern og stål
 • Aluminium
 • Kemikalier

Det er KN-koden, der er afgørende for, om den konkrete vare er omfattet af CBAM-reglerne. Varer med en værdi under 150 EUR er ikke omfattet.

Implementeringen af CBAM

Allerede fra 1. oktober 2023 og frem til 31. december 2025 er importørerne af disse varer indberetningspligtige, idet der hvert kvartal skal udarbejdes en CBAM-rapport, der skal sendes til EU Kommissionen. Fristen er senest en måned efter udgangen af kvartalet.

Det gælder også for varer, der er under toldproceduren ”aktiv forædling”.

CBAM-rapporten skal indeholde følgende oplysninger

 • Den samlede importerede mængde af hver varetype. For elektricitet skal det anføres i MWh og for de øvrige varer i ton
 • Mængderne skal angives for hvert anlæg, der fremstiller varerne i oprindelseslandet.
 • De faktiske samlede indlejrede emissioner udtrykt i ton CO2 e-emissioner pr. MWh eller ton
 • De samlede indlejrede emissioner
 • Den kulstofpris, der skal betales i oprindelseslandet for de indlejrede emissioner i de importerede varer (hvis der skal ske en sådan betaling)

Det forventes, at EU vil udstikke retningslinjerne for indberetningspligten og måden, hvorpå indberetningspligten kan opfyldes i 3. kvt. 2023.

Den første indberetningsperiode vil være 4. kvt. 2023, som skal indberettes senest den 31. januar 2024.

Fuld ikrafttrædelse pr. 1. januar 2026

Selve CBAM-systemet består af:

 • en årlig angivelse af importerede varer og de heri indlejrede emissioner. Den første angivelse bliver for 2026, som skal angives senest den 31. maj 2027
 • returnering af CBAM-certifikater til at dække de indlejrede emissioner.
 • Opgørelsen af de indlejrede emissioner skal verificeres af en ekstern verifikator.

Som udgangspunkt skal de indlejrede emissioner opgøres som de faktisk indlejrede emissioner, baseret på oplysninger fra producenten af de importerede varer. Hvis ikke de faktisk indlejrede emissioner kan opgøres på baggrund af valide data, skal de indlejrede emissioner i stedet opgøres ved standardværdier.

CBAM-certifikater

CBAM-klareren er forpligtet til at købe CBAM-certifikater til at dække de indlejrede emissioner i de importerede varer. Disse CBAM-certifikater skal returneres senest den 31. maj 2027 (sammen med angivelsen).

I løbet af året skal SMAB-klareren sikre sig, at antallet af CBAM-certifikater på kontoen ved udgangen af hvert kvartal svarer til mindst 80% af de indlejrede emissioner i alle de varer, der er importeret siden begyndelsen af kalenderåret.

Et CBAM-certifikat modsvarer 1 tons indlejrede emissioner, og prisen for et CBAM-certifikat fastsættes ugentligt som den gennemsnitlige EU ETS pris, jf. auktionsplatformen.

Der etableres en fælles central platform for salg og tilbagekøb af CBAM-certifikater.

Og hvad betyder det så for den internationale handel?

De økonomiske konsekvenser vil først have virkning fra 1. januar 2026. Men inden da, vil vi anbefale, at – særligt importørerne – får dannet et fuldt overblik over:

 • Forsyningskæden
 • Told- og handelsprocesser
 • Samhandelsaftaler
 • Produkters miljø- og klimamæssige påvirkning

med henblik på – dels at vurdere det økonomiske omfang af CBAM-forpligtelserne, og dels at foretage eventuelle strategiske ændringer af de nuværende forsyningskæder og processer, herunder indsigt i de konkrete produkters indlejrede emissioner.

Selve indrapporteringspligten træder dog i kraft allerede fra 1. oktober 2023. Der vil dermed allerede nu være et behov for at implementere processer vedrørende importerede CBAM-varer, der sikrer opdatering af data, der gør det muligt at udarbejde og indsende den kvartalsvise CBAM-rapport til EU Kommissionen.

Hvis du har brug for vores assistance vedrørende implementeringen af de nye CBAM-regler, står vi gerne til rådighed.

Hvis du har brug for vores assistance vedrørende implementeringen af de nye CBAM-regler, står vi naturligvis til rådighed. Du er velkommen til at kontakte din revisor ved Redmark eller vores momspartner Kirsten Nielsen på kin@redmark.dk.