Ændring af praksis for værdiansættelse af privat elforbrug for selvstændigt erhvervsdrivende

Skattestyrelsen har ændret praksis vedrørende den skønsmæssige ansættelse af værdien af privat elforbrug til opvarmning og varmt vand for selvstændigt erhvervsdrivende, hvilket både har skatte- og momsmæssige konsekvenser. Ændringen er gyldig fra den 27. oktober 2023 og frem.

Skattemæssige konsekvenser

Denne ændring er relevant, når der ikke foreligger en konkret måling af det private elforbrug. I disse situationer opgøres forbruget på baggrund af et skøn, som indtil nu har været baseret på Skattestyrelsens vejledende mindstesatser.
Den ændrede praksis indebærer, at en skønsmæssig opgørelse af privat forbrug fremover skal foretages med udgangspunkt i det forbrug, der fremgår af den relevante bygnings gældende energimærke, hvor et sådant foreligger. Det er ud fra den betragtning at et sådan energimærke som udgangspunkt viser et mere retvisende billede af forbruget i boligen. Et energimærke er som regel gyldigt i 10 år.

Foreligger der ikke et gældende energimærke, skal skønnet fortsat baseres på Skattestyrelsens vejledende mindstesatser.

Momsmæssige konsekvenser

Når udgifter til el, vand og varme anvendes blandet til både privat forbrug og momspligtige virksomhed, skal momsfradragsrettet opgøres på baggrund af et skøn, når der ikke foretages en kon-kret måling. Det er tilladt at anvende Skattestyrelsens vejledende mindstesatser og dermed følge den skattemæssige fordeling. Opgørelsen af momsen skal derfor ligeledes bero på en vurdering af et gyldigt energimærke af boligen, i forhold til, om energimærket giver udtryk for et mere retvisende skøn efter ændringen er trådt i kraft.

Mulighed for genoptagelse af tidligere indkomstår

Genoptagelse af skat

Det er muligt at anmode om ordinær genoptagelse af skatte- og momsansættelser fra og med indkomståret 2020, hvis der fremsættes en anmodning herom senest den 1. maj 2024. En sådan anmodning skal indgives til Skattestyrelsen via TastSelv eller fysisk post, hvor den skattepligtige skal fremlægge følgende:
• Oplysninger, der kan begrunde ændringen i skatteansættelsen.
• Et gældende energimærke for den private bolig.

Der vil også være mulighed for at anmode om ekstraordinær genoptagelse, idet der er sket en ændring af praksis. Her er fristen den 27. april 2024, som er 3 dage før fristen for ordinær genoptagelse. Overskrides denne, vil der som udgangspunkt ikke være mulighed for at få ekstraordinær genoptagelse for indkomstårene 2018 og 2019.

Genoptagelse af moms og afgifter

Der er mulighed for at anmode om ordinær genoptagelse 3 år tilbage. Fristen for at anmode om genoptagelse for moms og afgifter er 3 år fra angivelsens frist. Hvis man f.eks. ønsker at genoptage angivelsen fra 3. kvartal 2020, er fristen for at anmode om genoptagelse 1. december 2023.

Det er desuden muligt at anmode om ekstraordinær genoptagelse tilbage til indkomståret 2018, hvis den tidligere praksis samlet set har været til ugunst for virksomheden. Fristen for at anmode om ekstraordinær genoptagelse for moms og afgifter er den 27. april 2024.

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt venligst Benedikte Djernæs omkring Moms og afgifter eller Monica Slavensky Shahidi omkring SKAT.