23. maj 2019

Præcisering af betingelserne for deleleasing

Skattestyrelsen har med et nyt styresignal – SKM.2019.244.SKTST – forsøgt at fastsætte betingelserne for deleleasing samt at præcisere beskatningsgrundlaget for værdi af fri bil i de tilfælde, hvor et deleleasingarrangement tilsidesættes.

Deleleasing, også kaldet splitleasing, er en ordning, hvor et firma og en privatperson – typisk en arbejdsgiver og en arbejdstager – hver indgår en aftale om leasing af den samme bil. Leasingen splittes derfor op mellem parterne og sikrer på den måde, at firmaet og privatpersonen betaler præcis den del af de samlede omkostninger, som vedrører deres andel af bilens kørsel. Fordelen herved er, at privatpersonen ikke beskattes af fri bil samtidig med, at firmaet sparer den andel af udgifterne, som privatpersonen afholder.

Betingelserne for at en deleleasingsordning anerkendes af Skattestyrelsen, er følgende:

1. Der skal være to separate aftaler.

Der skal være tale om indgåelse af to skriftlige, uafhængige kontrakter med vandtætte skotter imellem.

Aftalerne må ikke indeholde en bestemmelse om, at ved opsigelse af den ene kontrakt, ophører den anden kontrakt automatisk også.

2. Der skal ske en løbende regulering af fordelingen af leasingydelserne.

Der skal ske en løbende afregning, herunder fordeling, af samtlige udgifter i deleleasingarrangementet, dvs. både de ekstraordinære førstegangsydelser, ordinære leasingydelser og driftstillæg m.fl.

Afregningen skal ske månedligt i hele leasingperioden, og den løbende afregning skal ske på en sådan måde, at betalingerne til enhver tid afspejler fordelingen mellem det faktiske antal kilometer for erhvervsmæssig og privat kørsel. Fordelingen sker således på baggrund af det akkumulerede antal kilometer og de akkumulerede foretagne betalinger i hele leasingperioden.

Mindre afgivelser accepteres, hvis disse differencer godskrives/opkræves i forbindelse med den sidste leasingydelse, hvor der således foretages en endelig afregning, men større ekstraudgifter, fx værkstedbesøg, skal indgå i den løbende afregning, når de opstår.

3. Leasingydelserne skal betales direkte til leasingselskabet.

Leasingydelserne skal betales direkte til leasingselskabet og arbejdsgiveren kan derfor ikke som udlæg betale den ansattes andel af leasingydelserne og efterfølgende opkræve denne over den ansattes lønudbetaling.

Hver part må således kun hæfte overfor leasingselskabet for egne forpligtelser.

4. Der skal løbende føres et detaljeret kørselsregnskab fordelt på henholdsvis erhvervsmæssigt og privat kørte kilometer.

5. Leasingselskabet skal betale samtlige omkostninger.

Alle driftsomkostninger skal betales af leasingselskabet, der afregner overfor leverandører mv. Hvis en arbejdsgiver afholder en driftsudgift til bilen, vil denne udgift også vedrøre den ansattes private kørsel, hvilket kan udløse fri bil beskatning.

Det accepteres dog, at ejerafgiften opkræves direkte hos en af leasingstagerne under forudsætning af, at udgiften uden ugrundet ophold refunderes af leasingselskabet og indgår i fordeling og afregning efter det akkumulerede kørselsmønster og de akkumulerede betalinger.

Hvis en af betingelserne for deleleasing ikke er opfyldt, skal der ske beskatning af fri bil.

Fri bil beskatning

Hvis deleleasingordningen tilsidesættes, beskattes den ansatte af fri bil. De leasingydelser, som den ansatte allerede har betalt til leasingselskabet kan fragå i beskatningsgrundlaget, såfremt betalingen er sket med beskattede midler.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close