21. april 2020

Lønkompensation for virksomheder

Redmark har udarbejdet notat, der opsamler nyeste viden om lønkompensationsordningen fra gældende lovgivning og fra Erhvervsstyrelsen. Opdateret 21. april 2020

Dette notat opsamler vores viden om Lønkompensationsordningen for virksomheder, der forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19.

Der er tale om viden opsamlet fra love, bekendtgørelser, Erhvervsstyrelsens hjemmeside og de faglige organisationers hjemmesider.

Notatet vil løbende blive opdateret i takt med, at Erhvervsstyrelsen giver mere detaljeret vejledning.

Notatet er tænkt som et opslagsværk. De generelle betingelser og grundlæggende oplysninger om kompensationens størrelse mv. er beskrevet på de første sider. Resten af notatet kan man slå op i, hvis man har brug for yderligere information.

Notatet er opdateret d. 16. april 2020, hvor der blev foretaget ændringer i følgende afsnit:

► Afsnit 2, hvor der blev foretaget en omskrivning af begrebet ansatte.

► Afsnit 5, hvor der blev tilføjet tekst om muligheden for at modtage lønkompensation for en medarbejder, hvis medarbejderen samtidig modtager anden type offentligt tilskud eller refusion. Der var tale om en væsentlig ændring.

► Afsnit 7, hvor der blev foretaget en omskrivning af hele afsnittet.

Notatet er senest opdateret den 21. april 2020, hvor der i afsnit 7 er tilføjet tekst om muligheden for at genindkalde ansatte.

Gå til afsnit

1. Ordningens målgruppe og kompensationens størrelse >>
2. Hvem anses for ansatte >>
3. Hvilke virksomheder kan søge om lønkompensation >>
4. Hvordan opgøres lønnen >>
5. Hvor meget kan virksomheden få i kompensation >>
6. Hvordan opgøres medarbejderens ferie >>
7. Må medarbejderen arbejde i lønkompensationsperioden >>
8. Må virksomheden afskedige >>
9. Kan virksomheden ansøge om lønkompensation flere gange >>

 

1. Ordningens målgruppe og kompensationens størrelse

Ordningens målgruppe er virksomheder, der kan få midlertidig lønkompensation, hvis virksomheden forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Ordningen omfatter både selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser for:

·       Minimum 30 % af medarbejderstaben eller

·       Mere end 50 ansatte

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

·       For at søge om lønkompensation skal virksomheden hjemsende medarbejderne med fuld løn inklusive pension mv. Medarbejderne må ikke arbejde, mens de er hjemsendt. Til gengæld må virksomheden ikke afskedige medarbejdere i lønkompensationsperioden.

·       Derudover skal den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, anvende ferie og/eller afspadsering under kompensationsperioden. Hvis medarbejderen er fuldtidsansat og hjemsendt i alle 3 måneder, skal medarbejderen afholde ferie og/eller afspadsere 5 dage.

Gennem Lønkompensationsordningen får virksomheden betalt en andel af udgiften til løn til de hjemsendte medarbejdere.

·       For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

·       For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer.

Der ansøges som udgangspunkt én gang for en lønkompensationsperiode, der maksimalt kan udgøre perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020. Ansøgningen kan indsendes på alle tidspunkter frem til den 30. juni 2020.

Ansøgningen indsendes pr. CVR. nr., og lønkompensationen opgøres pr. CPR. nr.

Ansøgningen indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet ansøgningen, udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen direkte til virksomhedens NemKonto. Kompensationen udbetales for hele den ansøgte kompensationsperiode på en gang. Dvs. maksimalt for perioden 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Senest 6 måneder efter ophøret af den lønkompensationsperiode, hvor der er søgt om kompensation, skal virksomheden bl.a. indsende dokumentation for, at medarbejderne har været hjemsendt og oplyse om den faktiske periode medarbejderne var hjemsendt.

Hvis virksomheden har fået udbetalt for meget i lønkompensation, skal den for meget betalte kompensation betales tilbage. Beløbet forrentes. Rentesatsen udgør den 16. april 2020 0 %.

 

2. Hvem anses for ansatte

Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark, anses for ansat. Ansættelsesdatoen må anses for at være underskriftsdatoen på ansættelseskontrakten.

Hjemsendte ansatte skal møde på virksomheden med én dags varsel, hvis de genindkaldes. Der er ingen begrænsninger i, hvor den ansatte opholder sig under hjemsendelsen, men den ansatte skal kunne møde på arbejde dagen efter.

Ansatte i virksomheden

Det er et krav, at der er ansatte i virksomheden. Hvis der er én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og virksomheden er derfor omfattet af ordningen.

En virksomhedsejer uden ansatte er ikke omfattet af ordningen – heller ikke selv om ejeren får løn fra virksomheden. Denne virksomhedsejer kan i stedet overveje kompensationsordningen for tabt omsætning hos selvstændige, freelancere mv.

Fast tilknytning

Der kan søges om lønkompensation for medarbejdere med fast tilknytning uden særlige forhold.

Fast tilknytning betyder, at der skal være en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed. Det er en forudsætning for, at virksomheden kan modtage lønkompensation for medarbejderen. Kontrakten skal være indgået før d. 9. marts 2020.

Både fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsbegrænsede stillinger, hvor virksomheden er arbejdsgiver, f.eks. barselsvikarer, er dermed omfattet, hvis der forelægger en ansættelseskontrakt.

Medarbejdere med særlige forhold, som virksomheden ikke kan få lønkompensation er:

·       Medarbejdere på anden offentlig støtte

·       Allerede afskedigede medarbejdere

·       Administrerende direktør

·       Virksomhedsejer, der ejere 25 % eller mere af virksomheden

 

3. Hvilke virksomheder kan søge om lønkompensation

Virksomheder kan opnå lønkompensation for hjemsendte ansatte, som virksomheden ellers måtte afskedige som følge af et forventet omsætningstab, der skyldes COVID-19.

Virksomheden skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) for at kunne ansøge om lønkompensation.

·       Dvs. alle virksomheder, der har et dansk CVR. nr. og som ikke modtager mere end 50 % i driftsstøtte fra det offentlige, kan søge om kompensation.

·       Virksomhedsform og branche har ikke betydning, og ordningen omfatter både selskaber og selvstændig erhvervsdrivende.

Organer inden for den offentlige forvaltning kan også ansøge. Dette er statslige myndigheder og statsfinansierede selvejende institutioner, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., kommuner og regioner, kommunale og regionale organisationer og selskaber mv., som er oprettet i henhold til lov om kommunernes styrelse, samt institutioner hvor statslige, regionale eller kommunale tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Virksomheder kan ikke søge om lønkompensation hvis:

·       virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn

·       udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19

·       virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt

 

4. Hvordan opgøres lønnen

Lønnen udgør den ansattes samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag, samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation er den ansattes gennemsnitlige løn de seneste 3 eller 12 måneder.

Hvis den faktiske, allerede aftalte løn afviger fra udgangspunktet, herunder f.eks. på baggrund af en aftale om lønnedgang forud for hjemsendelsen, ansøger virksomheden mod behørig dokumentation om udbetaling på dette grundlag.

Lønnedgang

Der kan indgås aftaler om lønnedgang på den enkelte virksomhed forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen. Hvis der indgås en aftale om lønnedgang bortfalder kravet om, at medarbejderne skal afholde op til 5 feriedage.

Aftalerne om lønnedgang skal ske i overensstemmelse med lønmodtagerens ansættelseskontrakt og overholde alle overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler samt være aftalt på en måde, så lønnen er ændret inden indtræden i ordningen.

Lønnen kan f.eks. ikke nedsættes til et lavere beløb end mindstelønnen på mindstelønsoverenskomster eller normallønnen på normallønsoverenskomster.

Beskatning

Ansatte beskattes som hidtil af den løn, de modtager fra virksomheden. Den lønkompensation, virksomheden modtager, er skattepligtig for virksomheden.

 

5. Hvor meget kan virksomheden få i kompensation

En virksomhed kan få lønkompensation for hjemsendte ansatte.

Det maksimale kompensationsbeløb udgør:

·       For medarbejdere ansat som funktionærer: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

·       For ikke-funktionærer: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Det samme gælder for elever og lærlinge.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Hvis medarbejderen arbejder mindre end fuldtid (37 timer), vil grænsen blive sat ned forholdsmæssigt. Grænsen for en deltidsansat på 20 timer vil være ca. 16.000 kr.

Virksomheden kan ikke få lønkompensation for medarbejdere, hvis lønudgiften på anden vis er dækket. Det er f.eks. fra forsikring, andre offentlige refusioner eller andre statslige kompensationsordninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for en medarbejder, hvis medarbejderen samtidig modtager anden type offentligt tilskud eller refusion. Medarbejderen kan dog stadigvæk hjemsendes uden kompensation og tælles med, når det opgøres, om virksomheden lever op til kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

For følgende ordninger gælder, at hvis virksomheden i øvrigt lever op til reglerne, kan virksomheden modtage lønkompensation for medarbejdere, hvis virksomheden afmelder det andet tilskud/refusion virksomheden som arbejdsgiver modtager for medarbejderen:

·       Fleksjob, hvor virksomheden modtager tilskud

·       I løntilskuds- voksenlærlinge- og jobrotationsordningen

·       Tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

·       Godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse samt statens voksenuddannelsesstøtte.

Det er ikke muligt at afmelde sig følgende ordninger, og virksomheden har derfor ikke mulighed for at få lønkompensation for medarbejdere, der modtager følgende ydelser:

·       Sygedagpenge- og barselsdagpengerefusion

·       Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

 

6. Hvordan opgøres medarbejderens ferie

Den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering under kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen er fuldtidsansat og hjemsendt i alle 3 måneder (9. marts 2020 til 8. juni 2020), skal medarbejderen afholde ferie og/eller afspadsere 5 dage. Hvis medarbejderen arbejder færre timer og/eller ikke er hjemsendt i hele perioden, reduceres antallet af dage forholdsmæssigt.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv., skal der afholdes tjenestefri uden løn. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage, derfor skal disse dage trækkes fra kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen får betalt ferie fra anden side end arbejdsgiver f.eks. ved træk på feriekonto, skal disse dage ligeledes trækkes fra kompensationsperioden.

 

7. Må medarbejderen arbejde i lønkompensationsperioden

De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men skal hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Genindkaldelse:

Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt.

Virksomheden kan indkalde medarbejderne med 1 dags varsel.

Hvis virksomheden i en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal virksomheden kun tilbagebetale kompensation for de dage (hele dage), medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. Virksomheden modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der fortsat er hjemsendte.

Virksomheder, som allerede på ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden.

Eksempel: En medarbejder hjemsendes i 12 uger, men der er brug for at medarbejderen arbejder hver 2. tirsdag (dvs. 6 tirsdage i alt). Når virksomheden søger om lønkompensation angives den samlede periode på de 12 uger. I samme forbindelse angives det, at virksomheden forventer at indkalde medarbejderen 6 dage inden for den samme periode. Hvis virksomheden indkalder medarbejderen flere dage end angivet, skal en del af kompensationsbeløbet tilbagebetales. Herefter udbetales lønkompensation for 12 uger minus 6 dage.

Eksempel: En medarbejder hjemsendes i 12 uger med lønkompensation. Virksomheden ansøger om lønkompensation for perioden (fra dato til dato) og får udbetalt lønkompensation for 12 uger. Efter 8 uger vurderer virksomheden, at der er brug for medarbejderen i virksomheden og kalder medarbejderen på arbejde. Virksomheden har modtaget kompensation for 12 uger og skal derfor tilbagebetale kompensationen for de 4 uger, hvor medarbejderen er tilbagekaldt på arbejdet.

Rotationsordning

Det er muligt at lade flere medarbejdere være omfattet, som skiftevis er på arbejde og hjemsendt.

Det er et krav, at der søges lønkompensation for alle omfattede medarbejdere, da de registreres på deres CPR. nr., og virksomheden lever op til kriteriet om, at minimum 30 % eller mere ned 50 ansatte er hjemsendt som et gennemsnit for hele perioden.

Hvis virksomheden ønsker at hjemsende 40 medarbejdere i en periode og skifte dem ud med 40 andre medarbejdere i en anden periode, vil alle 80 blive betragte som hjemsendt og vil skulle afvikle ferie.

Gennemsnit over lønkompensationsperioden

Det er et krav, at virksomheden på ansøgningstidspunktet samlet set over hele lønkompensationsperioden har haft 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte hjemsendt i gennemsnit. Virksomheden skal således ikke på alle tidspunkter i lønkompensationsperioden have 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte hjemsendt. Gennemsnittet opgøres i antal ansatte i hele dage.

Hvis genindkaldelsen fører til, at virksomheden falder under kriteriet om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte i gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for, kan virksomheden blive bedt om at dokumentere behovet for at genindkalde medarbejderne.

Erhvervsstyrelsen har telefonisk oplyst, at hvis en virksomhed på indtrædelsestidspunktet i ordningen har 51 ansatte hjemsendt (og dermed lever op til kravet om et gennemsnit på 51 hjemsendte), men efter en periode tilbagekalder 10 ansatte, forbliver virksomheden i lønkompensationsordningen, selv om virksomheden nu kun har 41 ansatte hjemsendt. Årsagen til tilbagekaldelsen kan f.eks. være, at sælgerne igen må besøge virksomhedens kunder, eller håndværkerne igen må udføre reparationer på offentlige bygninger. Virksomheden skal tilbagebetale lønkompensationen for de 10 tilbagekaldte ansatte for den periode, hvor de er tilbagekaldt.

 

8. Må virksomheden afskedige

Virksomheden må ikke afskedige i lønkompensationsperioden. Det er en forudsætning for at kunne få lønkompensation, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation.

Det gælder både medarbejdere, der er hjemsendt, og medarbejdere, der ikke er hjemsendt.

En virksomhed kan godt indgå i ordningen, selvom den har foretaget afskedigelser forud for ansøgningen om lønkompensationsordning. Der er ikke noget krav om, at der skal være en bestemt periode mellem afskedigelserne og ansøgningen om at indgå i lønkompensationsordningen.

Virksomheden udtræder automatisk af ordningen, hvis virksomheden afskediger en medarbejder.

Hvis en medarbejder selv opsiger sin stilling, er det muligt at få lønkompensation, så længe virksomheden stadig betaler løn til medarbejderen.

Skulle virksomheden alene have søgt og fået lønkompensation for en del af perioden, kan virksomheden godt efter udtrædelsen af ordningen foretage afskedigelser.

 

9. Kan virksomheden ansøge om lønkompensation flere gange

Virksomheden kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden, 9. marts 2020 til 8. juni 2020.

Download ovenstående her >>

 

 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close