14. marts 2022

Grøn skattereform – ny CO2e-afgift?

Med udgangspunkt i et klimamål om en reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 har en ekspertgruppe d. 8. februar 2022 fremlagt en rapport med forslag til en ny CO2e-afgift i Danmark. I rapporten opstiller ekspertgruppen 3 forskellige modeller for en ny CO2e-afgift.

Med udgangspunkt i et klimamål om en reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 har en ekspertgruppe den 8. februar 2022 fremlagt en rapport med forslag til en ny CO2e-afgift i Danmark. I rapporten opstiller ekspertgruppen 3 forskellige modeller for en ny CO2e-afgift.

Den nye CO2e-afgift skal opkræves af fossile brændsler, og det vil særligt være industrivirksomheder med forbrug af fossile brændsler til procesforbrug, som vil opleve en forøgelse af afgiftsbelastningen, som følge af den nye afgift.

Derimod vil virksomheder, som primært anvender elektricitet, og virksomheder med et minimalt energiforbrug, som f.eks. handels- og servicevirksomheder, kun opleve en mindre eller slet ingen forøgelse af afgiftsbelastningen.

Hvis en virksomhed udelukkende anvender fossile brændsler til rumvarme og varmt vand, hvoraf der ikke kan opnås afgiftsgodtgørelse, vil den nye CO2e-afgift umiddelbart ikke resultere i en forøgelse af afgiftsbelastningen, grundet fastholdelse af det nuværende afgiftsniveau på dette forbrug.

Fælles for de 3 modeller er (i hovedtræk):

  • At der foreslås en indfasning fra 2025 til 2030
  • At der foreslås en generel omlægning af den eksisterende procesenergiafgift og CO2-afgift til den nye CO2e-afgift, inkl. den foreslåede stigning i perioden 2023-2025
  • At der foreslås forskellige satser for kvoteomfattede (fx store kraftvarmeværker, affaldsværker samt energi-intensive virksomheder som Nordic Sugar, Arla Foods og kartoffelmelsfabrikkerne og ikke-kvoteomfattede virksomheder, hvor der foreslås en 50% rabat på afgiften til kvoteomfattede virksomheder, der også skal betale for CO2-kvoter
  • At afgiftsbelastningen på rumvarme og varmt vand fastholdes på det eksisterende niveau.

Derudover har modellerne forskellige tilgange i forhold til at imødegå CO2-lækage – altså risikoen for udflytning af virksomheder til andre lande Bl.a. indeholder to af modellerne en lavere afgiftssats på mineralogiske virksomheder, fx Aalborg Portland, Rockwool og teglværksbranchen, som er særligt i risikogruppen for CO2-lækage).

Detaljerne i modellerne i forhold til anvendelse af provenuet er også forskellige, hvor den ene model foreslår en generel lempelse af selskabsskat eller sænkelse af elafgift, mens de to andre modeller foreslår at anvende provenuet til tilskud til CCS (Carbon Capture and Storage).

Den nye afgift – sammenlignet med den nuværende afgift

Langt de fleste virksomheder anvender naturgas til procesformål, hvorfor der til illustration af afgiftsstigningen er taget udgangspunkt i afgifterne på en m3 naturgas.

I 2022 udgør energiafgiften på naturgas 2,496 kr. pr. m3, hvoraf den ikke-godtgørelsesberettigede del – procesenergiafgiften – udgør 0,178 kr. pr. m3, svarende til 4,5 kr./GJ. CO2-afgiften udgør 0,405 kr. pr. m3. For langt de fleste virksomheder, der ikke er omfattet af kvotesektoren, giver det i dag en samlet afgiftsbelastning på 0,583 kr. pr. m3 naturgas til procesformål.

Med den nye CO2e-afgift vurderes afgiftsbelastningen (energiafgiften + CO2e) at stige til 0,785 kr. pr. m3 i 2025 og 1,683 kr. pr. m3 i 2030. Model 3 vurderes at resultere i en afgiftsbelastning på 1,346 kr. pr. m3 i 2030.

Opfølgning

Der er sket meget siden ekspertgruppen fremlagde sin rapport i starten af februar og i kølvandet på den sikkerhedspolitiske situation i Europa blev der søndag den 6. marts 2022 indgået et nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Et delelement i denne aftale er et afsnit om behovet for at opnå uafhængighed af russisk gas. Heraf fremgår det, at der skal drøftes konkrete tiltag med afsæt i et kommende energi- og forsyningsudspil.

Det forventes, at der vil blive lagt et politisk pres på den del af industrien, der anvender naturgas – et pres i forhold til at iværksætte eller fremrykke allerede planlagte initiativer for at udfase brugen af naturgas.

Den grønne skattereform og en ny CO2e-afgift kan derfor blive et væsentligt element i den forbindelse.

Det bemærkes, at der endnu ikke foreligger et udkast til et lovforslag om CO2e-afgiften på baggrund af ekspertgruppens rapport, men rapporten er genstand for flere spørgsmål til ministeren.

Download ovenstående her >>

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close