26. februar 2019

Bidrag til politiske partier og kandidater

Der skal være Folketingsvalg i Danmark i 2019. Og selvom valget endnu ikke er udskrevet, kan valgkampen allerede mærkes, og om lidt er det tid til at støtte det parti eller den kandidat, man kan se en større mening med. Støtten kan komme til udtryk som et kryds på valgsedlen – men også meget tidligere i forløbet som et økonomisk bidrag. Det er derfor relevant have de skattemæssige regler om bidrag til valgkampagner for øje.

Mens offentligt ydet støtte til et politisk parti eller en politisk kandidat uden for partierne er skattefri, gælder der andre regler for støtte ydet af privatpersoner eller af private virksomheder. I disse tilfælde har det bl.a. skattemæssig betydning, hvem modtageren af støtten er

 

Modtager af støtte er et politisk parti

Private tilskud direkte til et politisk parti vil som følge af tilskuddenes ikke-erhvervsmæssige karakter være skattefrie for partiet. Partiet har herefter mulighed for at kanalisere bidraget ud til brug for enkeltkandidaters politiske arbejde, fx valgkampagne, uden skattemæssige konsekvenser for kandidaten.

Der gælder ingen øvre beløbsgrænse for, hvor store bidrag et politisk parti skattefrit kan modtage fra private bidragsydere, men bidrag på over 20.900 kr. (i 2019) må ikke være anonyme, og det skal af partiets regnskab fremgå, hvem bidragsyder er.

Modtager af støtte er en politisk kandidat (i eller uden for parti)

Private tilskud til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti anses som personlig indkomst for modtageren og skal derfor beskattes. Støtte, der modtages via partiforeningen er dog som nævnt ikke skattepligtig for kandidaten.

Formen på støtten er uden betydning for skattepligten, og bidraget behøver således ikke være rede penge før skattepligten indtræder. En betalt støtteannonce i et blad vil som eksempel være omfattet af skattepligten. Det afgørende i henseende til, hvorvidt goder i andre midler end penge må anses som skattepligtige er, om godet har til hensigt til at profilere kandidaten. En oplysende og orienterede artikel vil således formentligt ikke bære præg af profilering, og kandidaten skal følgelig ikke beskattes af værdien heraf.

Hvis der ydes tilskud til en bestemt kandidat i et parti og denne til fordel for partiet giver afkald på bidraget, anses politikeren ved afkaldet for at have disponeret over bidraget. Politikeren vil således forsat være skattepligtig af bidraget, og vil ikke have mulighed for at fradrage bidraget i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der vil dog formentligt ikke indtræde skattepligt, hvis den pågældende kandidat på forhånd har afslået at modtage et privat bidrag. De udgifter til annoncering mv., som en kandidat afholder i forbindelse med opstilling til folketingsvalget er ligeledes ikke fradragsberettigede.

Fradrag

Private bidragsydere har ikke fradrag for de til de politiske partier eller kandidater udbetalte støtter – dette gælder både for så vidt angår bidrag fra fysiske og juridiske personer.

I henseende til selskabers bidrag er disses bidrag i flere afgørelser blevet anset som maskeret udlodning til aktionærerne, hvorefter aktionærerne er skattepligtige heraf.

Frivillige medhjælpere og ledere

En tredje måde, hvorpå man kan støtte et parti, er ved frivillig arbejdskraft i forbindelse med fx opsætning af valgplakater. Skatterådet har i et bindende svar fra 2009 bekræftet, at frivillige, ulønnede medhjælpere og ledere i et politisk parti er omfattet af ligningslovens § 7 M og derfor kan modtage skattefri godtgørelse på op til 5.850 kr. (i 2019) til dækning af disses foreningsrelaterede udgifter til telefoni, internet, mødeomkostninger, særlig påklædning mv. Herudover kan der ligeledes udbetales skattefrie godtgørelser til kørsel, rejser mv. til disse. De skattefrie godtgørelser skal ikke indberettes. 

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close