29. marts 2019

Pensionsoptimering: Sådan kan klinikejeren opnå gevinster

”Hvor meget skal jeg tjene i årene inden pensionen, og hvor meget skal jeg betale i skat, når jeg sælger klinikken? Har jeg råd til at sælge klinikken to år tidligere end planlagt? Bør jeg indbetale mere til pensionsordninger eller skal jeg i stedet spare op i min virksomhed i de kommende år? Skal jeg indbetale til en ophørspension? Hvornår skal mine pensionsordninger udbetales og i hvilken rækkefølge?”

Af: Kai Ambrosius, statsautoriseret revisor i Redmark Tandlægeafdeling

Det er nogle af de typiske spørgsmål vi ofte drøfter med klinikejere, når pensionsalderen nærmer sig og klinikken skal sælges.

Spørgsmålene er særdeles relevante, idet kombinationen af ovennævnte og valget af opsparingsstrategi har  stor betydning for det disponible beløb under pensionsperioden og for en mulig optimering af pensionsformuen.

Dette vil jeg anskueliggøre nedenfor.

Klinikejerens formue før og under pensionstilværelsen 

Til brug for beregningerne er det indledningsvist nødvendigt at danne sig et overblik over klinikejerens brutto og nettoformue. Denne kan opgøres således.

  • Personlig formue

  • Virksomhedsformue

  • Pensionsformue

Personlig formue

Den personlige formue dækker over likvide konti og den friværdi, der er i bolig, sommerhus og andet, klinikejeren ejer. Disse aktiver er alle normalt skattefrie/beskattede. Endvidere dækker posten over private værdipapirer. Her skal man som klinikejer være opmærksom på, at man muligvis beskattes af avancen på værdipapirer.

Virksomhedsformue

Formuen i tandlægeselskabet eller virksomhedsordningen er delvist beskattet, idet der løbende er betalt selskabsskat/virksomhedskat af overskuddet. Derudover er der ofte en yderligere værdi i form af klinikkens salgspris, hvilken jo først bliver opgjort, når tandlægeklinikken sælges. Merværdien medfører en skatteudgift, som skal trækkes fra værdien af formuen.

Pensionsformue

Endelig er der pensionsformuen, der består af indestående på pensionsdepoter i forsikringsselskaber og i pengeinstitutter. Udover den bogførte værdi af pensionsdepoterne er det vigtigt at få overblik over udbetalinger fra livrenter, indekskontrakter eventuelle tjenestemandspensioner mv. Det skyldes, at disse typisk ikke er opgjort med en formueværdi.

Samtlige 3 formuer opgøres før og efter betaling af skatter.

Hvad er pensionsoptimering?

I det følgende har jeg valgt at definere begrebet pensionsoptimering som den gevinst, der kan opnås  ved gennem en valgt strategi  at forøge klinikejerens formue  i  forhold til udgangspunktet  før optimeringen.

Den valgte strategi handler i denne artikel ikke om at opnå bedst mulig forrentning af værdipapirer o.l. Strategien handler derimod om tidspunkterne for beskatning af klinikejerens virksomhed og opsparede midler samt en plan for optimering af pengestrømmene under analyseperioden.

Optimeringsgevinsten er forskellen i klinikejerens formue før og efter den gennemførte optimeringsstrategi. Da analyseperioden strækker sig over en række år, typisk 20 - 25 år, er det således summen af de enkelte års besparelser og gevinster. Besparelserne består af kontante skattebesparelser som følge af beskatning til en lavere skattesats. Gevinsterne fremkommer i form at forøgede indtægter fra folkepension, efterløn m.v. Herudover indgår der også inflationsgevinster  i form  af skatteudskydelser. En skattegæld på f.eks. 1 mio. kr. i dag svarer således kun til ca. 820.000 kr. om 20 år (ved inflation på 1 %)

Udover den beregnede optimeringsgevinst har mange klinikejere et ønske om at bevare skattekreditten af formuen i henholdsvis selskab  og  virksomhedsordningen så længe som  muligt.  Udover den løbende forrentning af skattekreditten, skyldes dette også muligheden for at opnå en permanent skattebesparelse i tilfælde af en fremtidig nedsættelse af marginalskattesatserne. Ovenstående indgår dog ikke som en del af den beregnede optimeringsgevinst, men bør betragtes som en ”lodseddel”

Indkomst- og formueanalysen

Udgangspunktet for pensionsoptimering er en såkaldt ”indkomst- og formueanalyse”. Analysen giver et samlet overblik over klinikejerens samt ægtefælle/samlevers aktuelle økonomiske situation.  Herunder også hvordan indkomster og formue, jf. ovenfor, er sammensat og hvordan formuen forventes at udvikle sig frem mod pension.  Analysen udarbejdes både som beskattet og ubeskattet formue, og indeholder også værdi af pensionsformue, samt forventet salgsværdi af klinikken. Indkomst og formueanalysen omfatter også klinikejerens ægtefælle eller samlever.

Optimeringsberegninger, valg af strategi og handlingsplan

Med udgangspunkt i indkomst- og formueanalysen udarbejdes herefter forskellige simuleringer som beregner pengestrømmene for forskellige scenarier. Fordelingen af de 3 formuetyper giver en indikation af hvilke typer simuleringer der skal foretages og hvor optimeringsgevinsterne kan ligge.

Eksempel:

Scenarie 1:

Udgangspunktet kan f.eks. være, at en klinikejer som har drevet sin klinik i selskabsform, som 65-årig sælger sin klinik, lukker virksomheden og betaler al skatten heraf. Provenuet efter skat er herefter overgået til klinikejerens disponible private formue.  Ratepensioner udbetales som planlagt over 10 år og øvrige pensionsordninger mv. udbetales som planlagt. Ud fra et ønske om et årligt disponibelt beløb på f.eks. 400.000 kr., kan man herefter beregne om det disponible beløb er til rådighed i f.eks. 25 år. Endvidere opgøres den kontante formue der i givet fald er tilbage, når det samlede ønskede disponible beløb på ialt 10 mio. kr. er brugt efter 25 år.

Scenarie 2:

Vi ved ikke om ovenstående scenarie vil give en optimale løsning for klinikejeren. Derfor udarbejdes nu en alternativ beregning:

Alternativ 2 kunne f.eks. være at klinikken sælges, men at klinikejeren beholder formuen i sit tandlægeselskab som et holdingselskab. I året inden pensionen hæves f.eks. et større engangsbeløb i udbytte, og i de følgende år, udbetales årligt et mindre udbytte.

Udbetaling af ratepension udskydes nu til udbetaling som 70-årig, og med udbetaling over eksempelvis 20 år.

Der udarbejdes en tilsvarende beregning som i scenarie 1, og forskellen vurderes. Forskellen på de forskellige scenarier kan ofte være ganske væsentlige beløb. Forskellen mellem alternativ 1 og 2 kunne f.eks. illustrativt udgøre 750.000 kr., hvilket er forskellen på klinikejerens/ægtefælles likvide formue i nutidskroner ved analysens udløb. Før forrentning af beløbet svarer dette til et forøget disponibelt beløb på 37.500 pr. år. Generelt er det min erfaring, at den nominelle optimeringsgevinst forøges i takt med formuens størrelse. Samt at den relative optimeringsgevinst ofte kan være stor ved optimeringer på mindre formuer.

Samspillet mellem ægtefællernes økonomi indgår også i beregningen og kan også have betydning for den valgte løsning. Dette gælder især for klinikejere som anvender virksomhedsordningen.

Ud fra de opnåede resultater, foretages nu flere simuleringer med henblik på at kalibrere optimeringsgevinsten yderligere. Herefter udarbejdes en endelig handlingsplan. Handlingsplanen er dels til brug for bank og forsikringsselskab, således at de konkrete ændringer af udbetalinger af pensionsordningerne kan igangsættes. Men handlingsplanen skal også bruges som et fremtidigt styringsværktøj for de beregnede årlige udlodninger af udbytter fra selskabet eller hævning af opsparet overskud fra virksomhedsordningen.

Fælles for ovenstående er, at der desværre ikke er nogen fast formel på en handlingsplan som kan bruges af alle.  Den valgte strategi og handlingsplan er individuel og er fuldstændig betinget af klinikejerens og ægtefællens konkrete indkomst og formueforhold. Som et eksempel herpå, betragtes det f.eks. ofte som ”god latin”, at der udbetales et årligt udbytte på ca. 105.000 (for ægtefæller) til den såkaldt lave udbyttebeskatning på 27 %. Dette kan også sagtes være fordelagtigt for nogle klinikejere.  Men hvis en sådan udbyttebetaling har som sideeffekt, at den samtidig fjerner eller reducerer et muligt årligt tillæg til folkepension, så kan udlodningen være en ganske dyr løsning.

For klinikejere som ikke står foran kliniksalg og pensionering, tjener formueanalysen det formål at vælge strategi for opsparing frem mod pensionen. Samt at sætte opsparingen i system.  Et afgørende parameter for den valgte strategi og for at opnå optimeringsgevinster, er således klinikejerens private likvide formue.  I nogen situationer kan det derfor være fordelagtigt at belåne en friværdi i privat ejendom inden pensioneringen. Eller etablere afdragsfrihed på eksisterende lån. Sådanne dispositioner skal gøres i god tid, da banker og kreditforeninger i dag i stigende grad stiller krav om løbende indkomster for at ville belåne friværdien i boligen.

Pensionsoptimering er ikke en engangsberegning

Skatteregler og pensionsregler ændrer sig over tid. Pensionsreformen i 2018 har f.eks. medført en forøgelse af udbetalingsperioden på ratepension på op til 30 år, hvilket for nogen vil få betydning for optimeringsgevinsten. Jeg anbefaler derfor, at pensionsplanen løbende revurderes og kalibreres for at tage højde for ændringer i skatteregler, satser og ændrede  pensionsregler.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Kai Ambrosius, statsautoriseret revisor, Redmark, tlf. 20 27 20 89 eller ka@redmark.dk

Om Redmark

Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 200 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi for vores kunder.

Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste rådgivning – baseret på stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer.  Vi vil være markante. Gøre en forskel for vores kunder. Efterlade et tydeligt aftryk. Som dem, der kombinerer topkvalificeret økonomisk rådgivning med menneskelighed og nærvær. Vi vil være lige så kompetente som de største og lige så nærværende som de mindste.

Vores kernekompetencer er revision, regnskab, rådgivning, skat og moms. Blandt vores varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark har du krav på den bedste løsning hver gang.

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close