22. marts 2019

Kautionspræmier og skat

Når hovedaktionærer stiller sikkerhed for sit selskabs forpligtigelser

Også i sundhedssektoren ses det, at virksomheden drives i selskabsform. Det gælder læger, tandlæger, fysioterapeuter m.fl. Visse af fordelene ved at drive virksomhed i selskabsform er de skattemæssige fordele der opnås herved, men herudover kan der være andre fordele som eksempelvis begrænset hæftelse for virksomhedens forpligtigelser.

 

Alligevel oplever de fleste hovedaktionærer, at bl.a. banker kræver, at hovedaktionæren hæfter subsidiært for selskabets gæld. Ofte vil det i forbindelse med selskabets oprettelse af kassekreditter mv. være nødvendigt, at hovedaktionæren kautionerer for lånet. Men dette behøver ikke nødvendigvis at være skidt for hovedaktionæren, der kan opnå nogle skattemæssige fordele ved dispositionen.

 

I forbindelse med at hovedaktionæren påtager sig en kautionsforpligtelse for selskabets gæld, opstår der en disposition mellem to ”interesseforbundne parter”. Skattereglerne stiller krav om, at dispositioner mellem interesseforbundne parter er indgået på markedslignende vilkår.

Konkret betyder det, at hovedaktionæren skal have betaling for den risiko, som hovedaktionæren påtager sig som følge af kautionen: En såkaldt kautionspræmie. Kautionspræmien må naturligvis ikke være usædvanlig høj – aftalen herom skal jo være på markedslignende vilkår.

Kautionspræmien kan som udgangspunkt fastsættes til mellem 1,5 % og 2,5 % af sikkerhedsstillelsesbeløbet. Herved vil kravet om ”markedsmæssige vilkår” formentligt være opfyldt.

Det er dog altid vigtigt at have for øje, at præmien skal afspejle den risiko, hovedaktionæren løber, og at præmien derfor altid skal tage udgangspunkt i selskabets økonomiske tilstand. Ved fastsættelsen af præmien bør der ligeledes henses til, hvilke værdier hovedaktionæren privat har at stille sikkerhed med. Præmien kan selvsagt ikke beregnes ud fra en sikkerhedsstillelse på eksempelvis DKK 2 mio., hvis hovedaktionæren alene har værdier for DKK 0,5 mio. at stå på mål med.

Ved tvivl præmiestørrelsen anbefales, at der anmodes om bindende svar herom, ligesom det i alle tilfælde anbefales at udarbejde en skriftlig aftale mellem hovedaktionæren og selskabet om kautionsforpligtelsen og -præmien.  

Selskabet har fradrag for kautionspræmien, mens hovedaktionæren skal beskattes af kautionspræmien – men kun som kapitalindkomst. Det betyder, at hovedaktionæren maksimalt beskattes med 42 % af præmien (de første 44.800 kr. beskattes med 27 %).

Det er altså skattemæssigt fordelagtigt for hovedaktionæren at lade selskabet betale en præmie i stedet for fx at hæve lønudbetalingen.

Beskatningen af hovedaktionæren sker i takt med, at der efter aftalen erhverves ret til præmien.

Pas på!
Hovedaktionæren beskattes som anført ovenfor af kautionspræmien på det tidspunkt, der erhverves ret hertil – uanset om præmien rent faktisk også udbetales.

I de tilfælde, hvor selskabets økonomi er så dårlig, at der ikke er kapital til at udbetale præmien til hovedaktionæren, er hovedaktionæren således forsat forpligtet til at betale skat af det ikke-udbetalte beløb, hvis det fx er bogført på en mellemregningskonto. Hvis hovedaktionæren aldrig får pengene – eksempelvis hvis selskabet går konkurs – har hovedaktionæren ikke fradrag for det tab, denne herved lider.

For nærmere info kontakt Pernille Juul Hansen i Redmarks Skatteafdeling:

Pernille Juul Hansen
Skattekonsulent
+45 41 86 56 76
pjh@redmark.dk

Tak for din tilmelding

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev, og du vil løbende modtage relevante nyheder om regnskab,revision, skat, moms, afgifter og økonomi generelt. Herudover vil du modtage løbende nyheder om Redmark.

Læs mere om Redmark på vores hjemmeside, og husk på, at du altid er velkommen til at kontakte os.

icon-close